Przetargi.pl
Dostawa oprogramowania oraz wdrożenie i uruchomienie systemu informatycznego

"Uzdrowisko Rymanów" Spółka Akcyjna ogłasza przetarg

 • Adres: 38-481 Rymanów-Zdrój, ul. Zdrojowa 48
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 4357401, 4357765 , fax. 013 4357475
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: "Uzdrowisko Rymanów" Spółka Akcyjna
  ul. Zdrojowa 48 48
  38-481 Rymanów-Zdrój, woj. podkarpackie
  tel. 013 4357401, 4357765, fax. 013 4357475
  REGON: 00087205900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uzdrowisko-rymanow.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: spółka akcyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oprogramowania oraz wdrożenie i uruchomienie systemu informatycznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa oprogramowania oraz wdrożenie i uruchomienie systemu informatycznego, szczegóły określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 486100007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymaga się wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tzn.: posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. oferent powinien posiadać niezbędną do zrealizowania zamówienia wiedzę i doświadczenie udokumentowane co najmniej trzema wdrożeniami podobnych systemów w obiektach uzdrowiskowych, sanatoryjnych w przeciągu ostatnich 3 lat. Oprogramowanie po stronie klienta powinno działać pod kontrolą dowolnej wersji Windows XP lub Vista. Oprogramowanie powinno umożliwiać stabilną pracę w sieci rozległej na bazie danych przyrastającej o ok. milion rekordów rocznie 2.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na zasadzie spełnia - nie spełnia. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia: oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. aktualny odpis właściwego rejestru sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w formie oryginału lub czytelnej kserokopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę podpisującego ofertę ( wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami według wzoru stanowiącego zał. nr 3 do SIWZ, wykaz minimum 3 dostaw i wdrożeń w zakresie objętym przedmiotem zamówienia wykonanych w ostatnich 3 latach przed terminem wyznaczonym na składanie ofert potwierdzonych referencjami lub protokołami z wdrożeń przez zamawiających u których były świadczone wykazane usługi (wdrożenia w typowych Uzdrowiskach). 2.W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione w ust. 1 niniejszego rozdziału SIWZ składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 3.Dokumenty, o których mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.uzdrowisko-rymanow.com.pl/przetargi/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach