Przetargi.pl
Opracowanie graficzne, druk i dostawa do siedziby zamawiającego folderów promocyjnych.

Powiat Żniński ogłasza przetarg

 • Adres: 88-400 Żnin, ul. Potockiego 1
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 3031100 , fax. 52 3031302
 • Data zamieszczenia: 2014-08-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Żniński
  ul. Potockiego 1 1
  88-400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3031100, fax. 52 3031302
  REGON: 09235116200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat.znin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie graficzne, druk i dostawa do siedziby zamawiającego folderów promocyjnych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Folder Powiat Żniński dla aktywnych Format: 10 x 21 cm Liczba stron: 80 stron plus okładka Nakład: 5.000 egz. Okładka folderu: papier kreda 300 g, druk pełen kolor dwustronnie, foliowanie jednostronne połysk, bigowanie w dwóch miejscach Wnętrze folderu: papier kreda 130g full kolor, druk dwustronny Szycie folderu: zeszytowe 2. Folder Szlak Pałuckich Kościołów Format: 10 x 21 cm Liczba stron: 16 stron plus okładka Nakład: 3.000 egz. Okładka folderu: papier kreda 200 g, folia połysk jednostronnie, full kolor, druk dwustronny Wnętrze folderu: papier kreda 130g full kolor, druk dwustronny Szycie folderu: zeszytowe 3. Folder Pałuki Format: kwadrat o boku długości 21 lub 22 cm (w zależności od możliwości technicznych; tak, aby zminimalizować stratę papieru) Liczba stron: 44 strony plus okładka Nakład: 6.000 egzemplarzy Okładka folderu: papier kreda 300 g, full kolor, druk dwustronny, mat, lakier punktowy Wnętrze folderu: papier kreda 130g full kolor, druk dwustronny Szycie folderu: zeszytowe 4.Zamawiający dopuszcza możliwość nadania publikacji numeru ISBN jeżeli inne przepisy nie stanowią inaczej. 5.Zamawiający w celu wykonania przedmiotu zamówienia przekaże Wykonawcy: -tekst do folderu w formacie .doc -zdjęcia do folderu w formacie .jpg -ewentualnie inne materiały niezbędne do wykonania projektu graficznego, w tym mapki z przebiegiem znakowania szlaków turystycznych w formacie .jpg 6.Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie - bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie poniższych pól eksploatacji: a) utrwalanie i zwielokrotnianie w całości lub w części poprzez wytwarzanie egzemplarzy jakąkolwiek techniką drukarską, zapisu magnetycznego, wszelkimi technikami graficznymi oraz techniką cyfrową, b) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których wyniki prac utrwalono, poprzez wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy, c) rozpowszechnianie poprzez publiczne wystawianie, a także publiczne udostępnianie wyników prac w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym, a w szczególności przez wprowadzanie do pamięci komputera i umieszczanie w sieci internetowej, 7.Wykonawca zezwala Zamawiającemu na sporządzanie i korzystanie z wszelkich opracowań utworów oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami, tj. udziela Zamawiającemu prawa zależnego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 798000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.znin,pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach