Przetargi.pl
Wykonanie i dostawa albumu - Przyroda i architektura województwa kujawsko-pomorskiego-

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Biuro Finansowo-Inwestycyjne ogłasza przetarg

 • Adres: 85-950 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 3
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 34 97 290 , fax. 52 34 97 292
 • Data zamieszczenia: 2014-08-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Biuro Finansowo-Inwestycyjne
  ul. Jagiellońska 3 3
  85-950 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 34 97 290, fax. 52 34 97 292
  REGON: 00051423600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bydgoszcz.uw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie i dostawa albumu - Przyroda i architektura województwa kujawsko-pomorskiego-
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa 2 500 egzemplarzy albumu -Przyroda i architektura województwa kujawsko-pomorskiego-. Realizowane przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Strony albumu będą zilustrowane pracami laureatów i osób wyróżnionych w przeprowadzonym wcześniej konkursie fotograficznym Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania opracowania graficznego albumu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 798000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bydgoszcz.uw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach