Przetargi.pl
Opracowanie graficzne, przygotowanie do druku, druk oraz dostawa biuletynu dotyczącego ekonomii społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Słowackiego 114
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-56 657 14 60, 0-56 657 14 70 , fax. 0-56 657 14 61
 • Data zamieszczenia: 2014-10-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
  ul. Słowackiego 114 114
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 0-56 657 14 60, 0-56 657 14 70, fax. 0-56 657 14 61
  REGON: 87112983100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ropstorun.home.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie graficzne, przygotowanie do druku, druk oraz dostawa biuletynu dotyczącego ekonomii społecznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie graficzne, przygotowanie do druku, druk oraz dostawa biuletynu dotyczącego ekonomii społecznej. 1. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do: 1) opracowania projektu graficznego biuletynu 2) przygotowania do druku biuletynu (skład, opracowanie graficzne i techniczne biuletynu; korekta wydawnicza i językowa; przygotowanie wersji elektronicznej biuletynu) 3) druku biuletynu; 4) dostawy biuletynu do siedziby Zamawiającego; z zastosowaniem warunków opisanych w SOPZ. 2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy, z uwzględnieniem warunków szczegółowych: 1) biuletyn zostanie zrealizowany na podstawie materiałów źródłowych, tj. tekstów, zdjęć, tabel i innych materiałów przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego, w wersji elektronicznej na nośniku CD oraz pocztą elektroniczną; 2) Zamawiający przekaże materiał źródłowy Wykonawcy w dniu podpisania umowy; 3) przekazanie materiałów źródłowych oraz pozostała korespondencja pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą odbywać się będzie drogą elektroniczną poprzez następujące adresy e-mail Zamawiającego oraz adres e-mail Wykonawcy; 4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania uwag i sugestii podczas prac przygotowawczych. O wniesionych uwagach na każdym etapie prac Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą elektroniczną; 5) Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu propozycje 3 wersji projektu graficznego oraz składu biuletynu w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania materiałów źródłowych przez Zamawiającego; 6) z przedstawionych 3 projektów graficznych Zamawiający dokonuje wyboru 1 wersji; 7) do przedstawionego projektu graficznego i składu Zamawiający ma prawo wnieść uwagi, opinie i wskazówki zmian w terminie 2 dni od daty otrzymania składów, które Wykonawca ma obowiązek uwzględnić i przedstawić poprawiony projekt; 8) nanoszenie poprawek zgłoszonych przez Zamawiającego, oraz wprowadzenie zmian zgłoszonych przez Zamawiającego do treści biuletynu Wykonawca dokona w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania uwag Zamawiającego; 9) postanowienia pkt 7 i 8 stosuje się odpowiednio do poprawionych wersji składu; 10) Zamawiający przed przystąpieniem do druku dokonuje ostatecznej akceptacji plików ze złożonymi biuletynem - /pliki impozycyjne/ celem sprawdzenia projektów graficznych publikacji, najpóźniej w terminie 5 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem druku; 11) opóźnienie powstałe z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego powoduje wydłużenie terminów wykonania poszczególnych etapów przez Wykonawcę o ekwiwalentny czas; 12) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowy układ graficzny i odpowiednie rozmieszczenie tekstu oraz korektę publikacji pod względem poprawności formalnej i językowej; 13) Wykonawca może przystąpić do druku biuletynu wyłącznie po ostatecznej akceptacji projektu ze strony Zamawiającego; 14) Wykonawca przygotuje elektroniczne pliki publikacji w formacie pdf, celem zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego i przekaże te pliki Zamawiającemu na płycie CD/DVD lub drogą elektroniczną, nie później niż w dniu przekazania wydrukowanych publikacji; 15) ostateczną wersję projektów składu publikacji Wykonawca przekaże Zamawiającemu na płycie CD/DVD w formacie pdf do druku oraz dodatkowo, po uzgodnieniu z Zamawiającym, w formacie cdr lub indd, w dniu dostarczenia publikacji. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia według opisu zawartego w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 798000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ropstorun.home.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach