Przetargi.pl
Działania promocyjne projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko -Pomorskiego na lata 2007 - 2013- Budowa infrastruktury ratowniczej i szkoleniowej na wypadek powodzi oraz innych zagrożeń naturalnych i technologicznych

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Prosta 32
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 658-01-44; 602 257-384
 • Data zamieszczenia: 2015-11-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu
  ul. Prosta 32 32
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 658-01-44; 602 257-384
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kujawy.psp.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Działania promocyjne projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko -Pomorskiego na lata 2007 - 2013- Budowa infrastruktury ratowniczej i szkoleniowej na wypadek powodzi oraz innych zagrożeń naturalnych i technologicznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są działania informacyjno-promocyjne dotyczące promocji projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko -Pomorskiego na lata 2007 - 2013 Budowa infrastruktury ratowniczej i szkoleniowej na wypadek powodzi oraz innych zagrożeń naturalnych i technologicznych Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do siwz - Opis przedmiotu zamówienia;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 798000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kujawy.psp.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach