Przetargi.pl
Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych oraz następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Maków Podhalański

Inter Broker sp z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Żeglarska 31
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 6584260 , fax. 056 6584261
 • Data zamieszczenia: 2015-11-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Inter Broker sp z o.o.
  ul. Żeglarska 31 31
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 6584260, fax. 056 6584261
  REGON: 87031575000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych oraz następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Maków Podhalański
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie pojazdów mechanicznych oraz następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Maków Podhalański. Przedmiot zamówienia podlega podziałowi na niżej wymienione części: Część I: ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Maków Podhalański. Zakres zamówienia obejmuje: 1) obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, 2) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty auto casco, 3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, 4) bezskładkowe ubezpieczenie assistance (jeśli wykonawca takie posiada), 5) bezskładkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów na terenie państw należących do Systemu Zielonej Karty, a niebędących członkami Unii Europejskiej - tzw. Zielona Karta. Część II: ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Maków Podhalański. Zakres zamówienia obejmuje ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.interbroker.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach