Przetargi.pl
Druk i dostawa dwóch książek dla Muzeum Etnograficznego w Toruniu.

Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej- Prufferowej ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Wały gen. Władysława Sikorskiego 19
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 6228091 , fax. 056 6228944
 • Data zamieszczenia: 2014-11-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej- Prufferowej
  ul. Wały gen. Władysława Sikorskiego 19 19
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 6228091, fax. 056 6228944
  REGON: 00027814900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Muzeum

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Druk i dostawa dwóch książek dla Muzeum Etnograficznego w Toruniu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest druk i dostawa dwóch książek: 1) Feliks Stolkowski Nawra z tamtych lat - ISBN 978-83-61891-72-7- 1000 egz. 2) Materiały Muzeum Etnograficznego w Toruniu nr 3 ISNN 2081-0687- 200 egz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 798000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.etnomuzeum.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach