Przetargi.pl
Opracowanie graficzne, przygotowanie do druku, druk oraz dostawa do siedziby Zamawiającego wydrukowanych dwóch numerów biuletynu pn. Ekonomia społeczna w województwie kujawsko-pomorskim

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Słowackiego 114
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-56 657 14 60, 0-56 657 14 70 , fax. 0-56 657 14 61
 • Data zamieszczenia: 2015-05-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
  ul. Słowackiego 114 114
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 0-56 657 14 60, 0-56 657 14 70, fax. 0-56 657 14 61
  REGON: 87112983100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ropstorun.home.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie graficzne, przygotowanie do druku, druk oraz dostawa do siedziby Zamawiającego wydrukowanych dwóch numerów biuletynu pn. Ekonomia społeczna w województwie kujawsko-pomorskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie graficzne, przygotowanie do druku, druk oraz dostawa do siedziby Zamawiającego wydrukowanych dwóch numerów biuletynu pn. Ekonomia społeczna w województwie kujawsko-pomorskim, w ilościach egzemplarzy oraz wg wymagań określonych w treści załącznika nr 1 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) opracowania projektu graficznego; 2) przygotowania do druku (skład, opracowanie graficzne i techniczne biuletynów; korekta wydawnicza; przygotowanie wersji elektronicznej biuletynów); 3) druku biuletynów; 4) dostawy biuletynów. Nakład każdego z biuletynów - 500 egz. Termin wykonania: Biuletyn 1 - do 30 czerwca 2015 r. Biuletyn 2 - do 30 października 2015 r
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 798000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Jakość druku
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ropstorun.home.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach