Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest korekta, druk i dostawa do siedziby Zamawiającego albumu Przyroda Powiatu Żnińskiego w obiektywie.

Powiat Żniński ogłasza przetarg

 • Adres: 88-400 Żnin, ul. Potockiego 1
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 3031100 , fax. 52 3031302
 • Data zamieszczenia: 2014-11-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Żniński
  ul. Potockiego 1 1
  88-400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3031100, fax. 52 3031302
  REGON: 09235116200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat.znin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest korekta, druk i dostawa do siedziby Zamawiającego albumu Przyroda Powiatu Żnińskiego w obiektywie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Album Przyroda Powiatu Żnińskiego w obiektywie Nakład : 1.000 egzemplarzy Format: 22 x 22 cm Ilość stron: 148 Okładka: sztywna - albumowa (tektura 2 mm grubości, 1200 g), mat + lakier punktowy + srebrny błyszczący druk Środek: kreda 200 g, druk full kolor 4 + 4 dwustronnie Wyklejka: full kolor Album sztywny + klejony Publikacja posiada numer ISBN Korekta obejmować będzie wprowadzenie poprawek na okładce albumu oraz dokonanie zmian na maksymalnie 5 stronach albumu. W celu wykonania albumu Zamawiający przekaże Wykonawcy projekt albumu w formacie indd ( InDesign).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 798000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.znin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach