Przetargi.pl
Modernizacja drogi gminnej nr 41402C Orle - Dąbrówka Królewska od km 0+000 do km 0+800

Gmina Gruta ogłasza przetarg

 • Adres: 86-330 Mełno, Gruta
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 4683121 , fax. 56 4683188
 • Data zamieszczenia: 2014-08-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gruta
  Gruta
  86-330 Mełno, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 4683121, fax. 56 4683188
  REGON: 00053429100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.gruta.akcessnet.net
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja drogi gminnej nr 41402C Orle - Dąbrówka Królewska od km 0+000 do km 0+800
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Modernizacja drogi gminnej nr 41402C Orle - Dąbrówka Królewska od km 0+000 do km 0+800km, polegający na zmianie istniejącej nawierzchni gruntowej umocnionej żużlem na nawierzchnię bitumiczną. Zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną i wytycznymi Zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331237
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.gruta.akcessnet.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach