Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie remontu schodów zewnętrznych do lokalu użytkowego w budynku przy ul. Kościuszki 42 A w Katowicach

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 258 20 21-25 , fax. 32 258 20 25, 41 63 167
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  ul. Grażyńskiego 5 5
  40-126 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 258 20 21-25, fax. 32 258 20 25, 41 63 167
  REGON: 24103162000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kzgm.katowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie remontu schodów zewnętrznych do lokalu użytkowego w budynku przy ul. Kościuszki 42 A w Katowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu wykonawczego na wykonanie remontu schodów zewnętrznych do lokalu użytkowego w budynku przy ul. Kościuszki 42 A w Katowicach wraz z przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Zakres dokumentacji będzie obejmował: a) wykonanie remontu schodów murowych, b) wykonanie balustrady, c) wykonanie dojścia do schodów z ciągu pieszego, d) wykonanie zadaszenia ponad drzwiami wejściowymi, e) wykonanie odpływu wody opadowej przed drzwiami wejściowymi do lokalu, f) montaż wycieraczki stalowej, g) wykonanie izolacji pionowej i poziomej, h) wykonanie przepisowych stopni zewnętrznych, i) remont murków przychodowych. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Techniczna stanowiąca załącznik nr 7 do SIWZ. 3. Rozwiązania projektowe podlegają uzgodnieniom z Miejskim Konserwatorem Zabytków, które wykonawca uzyska we własnym zakresie. Wykonawca ma uzyskać wszelkie uzgodnienia, wszelkie zatwierdzenia, warunki i odstępstwa oraz sprawdzenia wymagane prawem i konieczne do wystąpienia z wnioskiem zgłoszenia budowy dla opracowanej przez siebie dokumentacji technicznej na wykonanie robót budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 710000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kzgm.katowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach