Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa systemu wodociągowo- kanalizacyjnego w gminie Choszczno.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 73-200 Choszczno, ul. Wolności 26
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 095 7652375 , fax. 095 7652375
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
  ul. Wolności 26 26
  73-200 Choszczno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 095 7652375, fax. 095 7652375
  REGON: 32043044800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpgkchoszczno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka z o.o. ze 100% udziałem gminy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa systemu wodociągowo- kanalizacyjnego w gminie Choszczno.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z oceną oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa systemu wodociągowo- kanalizacyjnego w gminie Choszczno. Przedmiot zamówienia podzielony został na dwie części : Część Nr 1 :Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z oceną oddziaływania na środowisko obejmującej przebudowę Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Choszcznie wraz z infrastrukturą wodno- ściekową obejmującej: wykonanie projektu technicznego przebudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Choszczno, Wykonanie projektu technicznego instalacji do zagospodarowania osadu w miejscowości Choszczno, Wykonanie projektu technicznego przebudowy sieci kanalizacyjnej - ciśnieniowej o długości 1620 mb w miejscu istniejącej sieci od przepompowni głównej PG Fredry do oczyszczalni ścieków. Część Nr 2 : Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z oceną oddziaływania na środowisko obejmującej budowę sieci kanalizacji sanitarnej w południowej części m. Piasecznik.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Dla części nr 1 zamówienia wysokość wadium ustala się w kwocie 50.000 złotych, słownie : pięćdziesiąt tysięcy złotych. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr rachunku 45 8359 0005 0037 0901 2004 0001 Bank GBS Oddział Choszczno z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej zadania Opracowanie dokumentacji dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa systemu wodociągowo- kanalizacyjnego w gminie Choszczno Kserokopię dowodu wniesienia wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Wadium może być wnoszone również w formie poręczenia bankowego, poręczenia pieniężnego SKOK, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeń udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, które należy w formie oryginału zdeponować u Zamawiającego albo załączyć do oferty.Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące informacje:nazwa i adres Zamawiającego, nazwę przedmiotu zamówienia, nazwę i adres Wykonawcy, termin ważności gwarancji, Wadium musi być wniesione nie później niż do wyznaczonego terminu składania ofert. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium.Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wezwie wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skieruje jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. Zatrzymanie wadium nastąpi w okolicznościach. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie,jeżeli wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, jeżeli wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Dla części nr 2 zamówienia nie ustala się obowiązku wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mpgkchoszczno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach