Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 7556177 , fax. 22 7241129
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
  ul. Cegielniana 4 4
  05-825 Grodzisk Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 22 7556177, fax. 22 7241129
  REGON: 14171723700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Zamawiający sektorowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym Zakres zamówienia 1) Raport oceniający Koncepcję i wymagania Zamawiającego. 2) Projekty budowlane: a) Modernizacji węzła osadników wtórnych dla oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym, b) Modernizacji i rozbudowy linii osadowo - gazowej oczyszczalni ścieków w Chrzanowie, Dużym, c) Budowa Stacji kogeneracji dla oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym, d) Modernizacji węzła ścieków dowożonych w oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym, e) Modernizacji węzła odwadniania i zagęszczania osadów dla oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym, 3) Projekt prób końcowych. 4) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robót dla każdego ww. projektu budowlanego. 5) Przedmiar robót dla każdego ww. projektu budowlanego. 6) Kosztorys Inwestorski dla każdego ww. projektu budowlanego. 7) Studium Wykonalności. 8) Nadzór autorski
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zwik-grodzisk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach