Przetargi.pl
Odwodnienie ulicy Kwietniowej we wsi Wypędy Gmina Raszyn.

Gmina Raszyn ogłasza przetarg

 • Adres: 05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2a
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7017770 , fax. 022 7017778
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Raszyn
  ul. Szkolna 2a 2a
  05-090 Raszyn, woj. mazowieckie
  tel. 022 7017770, fax. 022 7017778
  REGON: 00054663800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.raszyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odwodnienie ulicy Kwietniowej we wsi Wypędy Gmina Raszyn.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Odwodnienie ulicy Kwietniowej we wsi Wypędy Gmina Raszyn. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odwodnienia ulicy Kwietniowej we wsi Wypędy na terenie Gminy Raszyn w zakresie budowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej rozsączającej z rur PE (perforowanych) SN8 fi 200 mm łączonych na złączki dwukielichowe z uszczelką gumową. Odcinek od studni D17/2 do studni D32/2 o długości L= 234,5 m.Włączenia do studni rewizyjnych oraz odcinki o długości 1 m przed i za studnią należy wykonać z rur PE fi 200 mm pełnych. Złoże retencyjno-rozsączające należy wykonać ze żwiru płukanego o granulacji fi 16-45 mm. Złoże należy zabezpieczyć przed zamuleniem geowłókniną która stanowić będzie warstwę separacyjną i filtracyjną. Na kanale zaprojektowano rewizyjne studnie betonowe (7 szt) o średnicy 1,0 m Do przykrycia studni zaprojektowano pokrywy żelbetowe, pierścienie odciążające i włazy żeliwne typu D400. Dla ujęcia wód deszczowych z ulicy zaprojektowano typowe wpusty uliczne z rur betonowych o średnicy D=0,5 m (14szt). Średnie zagłębienie przewodu wynosi 1,78 m. Na odcinku drogi gdzie zostanie wybudowany kanał deszczowy, w zakres robót wchodzi również wbudowanie krawężników betonowych wraz z wykonaniem ław betonowych (427 m), ścieków prefabrykowanych (482 m) oraz wykonanie chodników z kostki betonowej (310 m2) i obrzeży (178 m). Szczegółowy przedmiot i zakres zamówienia określony jest odpowiednio w projekcie budowlano-wykonawczym i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Zamawiający nie wskazuje miejsca zwałki, itp. Zabronione jest zasypywanie wykopów gruzem. Uwaga ! Kanał deszczowy rozsączający , którego budowa jest przedmiotem postępowania, będzie wykonywany na odcinku 234,5 m , od studni D17/2 do studni D 32/2 , w ul. Kwietniowej. Roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni drogi na odcinku od studni D18/2 do studni D32/2, a następnie odtworzenie nawierzchni wykonane zostaną przez Firmę STRABAG realizującą na zamówienie GDDKiA budowę odcinka drogi ekspresowej S8. Wykonawca udzieli Zamawiającemu min. 36 (trzydzieści sześć) miesięcy gwarancji i min. 36 (trzydzieści sześć) miesięcy rękojmi na przedmiot umowy t.j. na wykonane roboty i wbudowane materiały. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania przez strony bezusterkowego protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452321302
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 7 000,00 (słownie: siedem tysięcy złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja i rękojmia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.raszyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach