Przetargi.pl
Odbudowa przepustu w km 4+000 w ciągu drogi powiatowej nr K1644 Łopuszna - Dursztyn w ramach usuwania skutków powodzi

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu ogłasza przetarg

 • Adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Szaflarska 102
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 26-628-88
 • Data zamieszczenia: 2009-04-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
  ul. Szaflarska 102 102
  34-400 Nowy Targ, woj. małopolskie
  tel. 018 26-628-88
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbudowa przepustu w km 4+000 w ciągu drogi powiatowej nr K1644 Łopuszna - Dursztyn w ramach usuwania skutków powodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie w ramach przedmiotowej odbudowy min następujących robót: odbudowa wylotu z przepustu oraz belki podporęczowej, wykonanie narzutu kamiennego, wykonanie koszy kamienno-siatkowych, wykonanie bruku na stożkach, wykonanie przepustu z rur ? 50 -odwodn
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki: Zawarte w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, niewykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki dodatkowe: 1. Dysponujący osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi stosowne uprawnienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia - uprawnienia do kierowania robotami w zakresie dróg. 2. Posiadający doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zamówienia tj. wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, zamówienie polegające na wykonaniu robót związanych z przebudową budową lub remontem minimum 1 przepustu drogowego. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie przedłożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń, o których mowa powyżej, według formuły - spełnia / nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Jako potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) Informacji o części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom -oświadczenie zawiera formularz oferty, 3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1) ogłoszenia, składa dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 3.1. pkt 1) /ogłoszenia/- składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, - szczegóły w rozdz. IV siwz 4) Dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia - w postaci kserokopii uprawnień do kierowania robotami w zakresie dróg a także zaświadczenia o wpisie w/w osoby na listę członków właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego (art.6 ust. 1 ustawy o samorządzie zawodowym Architektów Inżynierów Budownictwa oraz Urbanistów z dn.15.12.2000 - Dz. z 2001 nr 5 poz. 42 ze zm.). 5) Dokumentów zawierających w swojej treści wartość, oraz datę i miejsce wykonania robót określonych w warunkach udziału w przetargu i potwierdzających ich należyte wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, zamówienie polegające na wykonaniu, robót związanych z przebudową budową lub remontem minimum 1 przepustu drogowego. 6) Oświadczenia w zakresie art. 22 ust 1 oraz art. 24 ust.1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - (stosowne oświadczenia zawiera formularz oferty).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nowotarski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach