Przetargi.pl
Transport klińca drogowego na trasie Kleczany k. Nowego Sącza - Gorlice

Urząd Gminy Gorlice ogłasza przetarg

 • Adres: 38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 2
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 3535762 , fax. 018 3535461
 • Data zamieszczenia: 2009-04-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Gorlice
  ul. 11 Listopada 2 2
  38-300 Gorlice, woj. małopolskie
  tel. 018 3535762, fax. 018 3535461
  REGON: 00054137400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Transport klińca drogowego na trasie Kleczany k. Nowego Sącza - Gorlice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest transport na trasie Klęczany k Nowego Sącza - teren Gminy Gorlice klińca drogowego w ilości około 4000 ton dla potrzeb Urzędu Gminy Gorlice Produkt winien być dostarczany sukcesywnie w okresie od 10 maja 2009r do
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy , którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 oraz spełniają warunki art. 22 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2007 r Nr.223 , poz. 1665 z późniejszymi zmianami) oraz złożą oświadczenie że zapoznali się ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia i nie wnoszą zastrzeżeń. Ocena spełnienia warunków wymaganych od oferentów zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria: -są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi i prowadzą działalność przez okres nie krótszy niż 3 lata tożsamą z niniejszym zamówieniem. -posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia . - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia . -nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego , -posiadają co najmniej 2 samochody ciężarowe o nośności 6 ton własne lub dzierżawione / dotyczy rozwozu po drogach gminnych ze względu na ich nośność / Ocena spełnienia warunków wymaganych od oferentów zostanie dokonana wg formuły - spełnia - nie spełnia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - wypis / odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wypisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający dopuszczenie oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym tym zamówieniem / ważne wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert / - oświadczenie, że oferent spełnia warunki określone w art. 22, Ustawy Prawo Zamówień Publicznych . ( zał. 2 ), - zaświadczenie z właściwego organu podatkowego ( Urzędu Skarbowego, ) o braku zaległości podatkowych, lub że oferent uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, / ważne wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert / - zaświadczenie z właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu z płatnościami / ważne wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące tygodni przed terminem składania ofert / - informacja o posiadanym sprzęcie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gmina.gorlice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach