Przetargi.pl
Transport i opieka dzieci/uczniów niepełnosprawnych w czasie przewozu spod domu/ miejsca zamieszkania do szkoły, ośrodka, przedszkola i z powrotem w roku szkolnym 2016/2017.

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie ogłasza przetarg

 • Adres: 32-500 Chrzanów, Aleja Henryka 20
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 32 7538874 , fax. 32 7538882
 • Data zamieszczenia: 2016-07-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie
  Aleja Henryka 20 20
  32-500 Chrzanów, woj. małopolskie
  tel. 32 7538874, fax. 32 7538882
  REGON: 27274780500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Transport i opieka dzieci/uczniów niepełnosprawnych w czasie przewozu spod domu/ miejsca zamieszkania do szkoły, ośrodka, przedszkola i z powrotem w roku szkolnym 2016/2017.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Transport i opieka dzieci/uczniów niepełnosprawnych w czasie przewozu spod domu/ miejsca zamieszkania do szkoły, ośrodka, przedszkola i z powrotem w roku szkolnym 2016/2017. Zadanie Nr 1 Dowóz 15 dzieci/uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Chrzanów do szkoły, ośrodka, przedszkola i z powrotem wraz z zapewnieniem dzieciom/uczniom opieki w czasie dowożenia po terenie Gminy Chrzanów, Libiąż, Trzebinia (ilość dowożonych do szkół/ośrodków/przedszkoli uczniów niepełnosprawnych w okresie od 01.09.2016 r. do 30.06.2017 r., a w przypadku dzieci niepełnosprawnych przedszkolnych w okresie od 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r.). Zamawiający, w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia dopuszcza możliwość (opcję) zwiększenia ilości dowożonych dzieci/uczniów do maksymalnie 22 dzieci/uczniów. Opcja zwiększenia ilości dowożonych do szkół/ośrodków/przedszkoli uczniów/dzieci niepełnosprawnych od momentu rozpatrzenia wniosku będzie miała zastosowanie w przypadkach zgłoszenia przez rodziców/opiekunów nowych dzieci/uczniów do dowozu. Zadanie Nr 2 Dowóz 4 uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Chrzanów do szkoły, ośrodka i z powrotem wraz z zapewnieniem uczniom opieki w czasie dowożenia po terenie Jaworzna, Dąbrowy Górniczej, Katowic. Zamawiający, w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia dopuszcza możliwość (opcję) zwiększenia ilości dowożonych uczniów do maksymalnie 7 uczniów. Opcja zwiększenia ilości dowożonych uczniów niepełnosprawnych w okresie od 01.09.2016 r. do 30.06.2017 r. będzie miała zastosowanie w przypadkach zgłoszenia przez rodziców/opiekunów nowych uczniów do dowozu. Zamówienie należy wykonać w terminie: zadanie Nr 1 od dnia 01.09.2016 do dnia 30.06.2017 (uczniowie); od dnia 01.09.2016 do dnia 31.08.2017 (dzieci przedszkolne); zadanie Nr 2 od dnia 01.09.2016 do dnia 30.06.2017.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Rok produkcji pojazdu samochodowego
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.malopolska.pl/zeasipwchrzanowie
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach