Przetargi.pl
Sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Gminy Zawoja

Gmina Zawoja ogłasza przetarg

 • Adres: 34-222 Zawoja, Zawoja 1307
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-33 8775-015 , fax. 0-33 8775-015
 • Data zamieszczenia: 2009-04-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zawoja
  Zawoja 1307 1307
  34-222 Zawoja, woj. małopolskie
  tel. 0-33 8775-015, fax. 0-33 8775-015
  REGON: 00054757200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zawoja.ug.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Gminy Zawoja
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Gminy Zawoja - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestr
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 714000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 20 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy,
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) Warunki ogólne: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust. 1 PZP Tj.: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżyli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1, 2 PZP. 2) Warunki szczegółowe: a) W skład zespołu projektowego mogą wchodzić wyłącznie osoby, z co najmniej 3 letnim doświadczeniem w zakresie projektowania oraz z wymaganymi przez przepisy prawa uprawnieniami. b) Wykonali w okresie ostatnich trzech lat usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania w tym: - minimum jedno uchwalone studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy wiejskiej, - minimum jeden uchwalony plan miejscowy. c) Główny projektant musi być członkiem Okręgowej Izby Urbanistów. d) Złożyli ofertę w sposób zgodny z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych dokumentów stosując zasadę spełnia-niespełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 (załącznik nr 1 SIWZ) i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 (załącznik nr 2 SIWZ) ustawy Prawo Zamówień Publicznych, złożone na formularzu zgodnym z treścią wzoru zamieszczonego w Rozdziale III SIWZ, 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4) Aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5) Wykaz członków zespołu projektowego - złożony na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 3 do Rozdziału III SIWZ zawierający potwierdzenie kwalifikacji członków zespołu i przynależności do branżowych izb samorządu zawodowego, 6) Dokument potwierdzający przynależność głównego projektanta do Okręgowej Izby Urbanistów 7) Dowód wpłacenia -wniesienia wadium. 8) Wykaz usług wskazanych w pkt. 5 ppkt. 2b) SIWZ, złożony na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 4 do Rozdziału III SIWZ, 9) Dokumenty potwierdzające, że wykonane usługi zostały wykonane z należytą starannością. Wymienione dokumenty muszą być złożone wraz z ofertą i załącznikiem wymienionym w pkt.10 SIWZ w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych na każdej stronie dokumentu przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem (czytelny podpis lub podpis opatrzony imienną pieczęcią)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zawoja.ug.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach