Przetargi.pl
Dostawa produktów leczniczych.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 32-100 Proszowice, ul. Kopernika 13
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 3865105 , fax. 012 3865258
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. Kopernika 13 13
  32-100 Proszowice, woj. małopolskie
  tel. 012 3865105, fax. 012 3865258
  REGON: 00030059300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.proszowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa produktów leczniczych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa produktów leczniczych. Pakiet I - V.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336900003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie art. 24 ustawy Pzp. W warunku określonym w pkt 2. wymagane jest posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie dostawy produktów leczniczych. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 i art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Zezwolenie na obrót produktami leczniczymi (odpowiedni dokument) - dla produktów leczniczych; - kopia ważnego zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej, a przypadku składania oferty na leki psychotropowe i odurzające odpowiednio wymagane zezwolenie; - kopia ważnego Zezwolenia Farmaceutycznego na wytwarzanie produktów leczniczych jeżeli Wykonawca jest wytwórcą; - w przypadku Wykonawcy prowadzącego skład konsygnacyjny - zezwolenie na prowadzenie składu konsygnacyjnego zawierające uprawnienie przyznane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie obrotu produktami leczniczymi; 4. Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zobowiązuje się do przedstawienia dokumentów na każde życzenie Zamawiającego. 5. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia (min. 2 dostawy) z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców , oraz dokumenty potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane należycie (min. 2 dokumenty). W przypadku złożenia ofert częściowych wartość wykazanych dostaw musi odpowiadać sumie cen ofert częściowych na jakie wykonawca złoży ofertę. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniu o zamówienie publiczne składa następujące dokumenty: - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1. składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; - Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt 1. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzoz.proszowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach