Przetargi.pl
Część 1 zamówienia:Kanał Zyblikiewicz nr 1 - konserwacja bieżąca w km 0+000-10+160. Część 2 zamówienia:Kanał Zyblikiewicz nr 2 - konserwacja bieżąca w km 0+000-17+190. Część 3 zamówienia :Kanał Dąbrówki Breńskie - konserwacja bieżąca w km 0+080-

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie ogłasza przetarg

 • Adres: 33-100 Tarnów, ul. Ostrogskich 5
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 014 6376922 , fax. 014 6376913
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie
  ul. Ostrogskich 5 5
  33-100 Tarnów, woj. małopolskie
  tel. 014 6376922, fax. 014 6376913
  REGON: 00057754400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mzmiuw.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Część 1 zamówienia:Kanał Zyblikiewicz nr 1 - konserwacja bieżąca w km 0+000-10+160. Część 2 zamówienia:Kanał Zyblikiewicz nr 2 - konserwacja bieżąca w km 0+000-17+190. Część 3 zamówienia :Kanał Dąbrówki Breńskie - konserwacja bieżąca w km 0+080-
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1 zamówienia : Kanał Zyblikiewicz nr 1 - konserwacja bieżąca w km 0+000-10+160. Wykoszenie wraz z wygrabieniem porostów gęstych, twardych ze skarp potoku z powierzchni - 40 640m2.Wykoszenie wraz z wygrabieniem porostów z dnia cieku z powierzc
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713111002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 Ustawy, w szczególności : 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, o której mowa w przedmiocie zamówienia, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2.Posiadą niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tzn. 1.1. Wykonali jedno zamówienie w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedną usługę odpowiadającej swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia. Za zamówienie odpowiadające swoim rodzajem Zamawiający uznaje prace w zakresie konserwacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych. Brak wykonania co najmniej 1 zamówienia spowoduje odrzucenie oferty. Wykazane usługi w druku WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZAMÓWIEŃ muszą być poparte referencjami pochodzącymi od inwestora dla którego zamówienia były wykonywane (z którym podpisana była umowa). Referencje nie będą wymagane dla zamówień wykonanych dla Zamawiającego tj. MZM i UW w Krakowie Inspektoratu Rejonowego w Tarnowie. 3. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie informacji zawartych w dostarczonych dokumentach i oświadczeniach wymaganych w specyfikacji. 2. Wykonawca w celu potwierdzenia, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy jest zobowiązany do złożenia w ofercie : A) Koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym; B) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. C) Aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. D) Wykazu wykonanych zamówień w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowaniao udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających że zamówienia zostały wykonane należycie. Wykaz należy sporządzić zgodnie z drukiem stanowiącym załącznik nr 2 do siwz - WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZAMÓWIEŃ.Wykazane usługi w druku WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZAMÓWIEŃ muszą być poparte referencjami pochodzącymi od inwestora dla którego zamówienia były wykonywane (z którym podpisana była umowa). Referencje nie będą wymagane dla zamówień wykonanych dla Zamawiającego tj. MZM i UW w Krakowie Inspektoratu Rejonowego w Tarnowie. E) Wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywani zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Wykaz należy sporządzić zgodnie z drukiem stanowiącym załącznik nr 3 do siwz - WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW. Jeżeli osoby wyszczególnione w wykazie nie są zatrudnione przez Wykonawcą w oparciu o umowy o pracę, należy do wykazu dołączyć pisemne zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoich pracowników, że udostępni swoich pracowników Wykonawcy dla potrzeb realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania, w wypadku osób fizycznych oświadczenie, że wyrażają zgodę na uczestnictwa w realizacji przedmiotu zamówienia. F) Oświadczenie Wykonawcy sporządzonego zgodnie z drukiem stanowiącym załącznik nr 4 do siwz- OŚWIADCZENIE WYKONAWCY. 3.W wypadku, gdy kilku Wykonawców wspólnie ubiega się o zamówienie publiczne, w ofercie należy załączyć wszystkie dokumenty w skazane w ust.2 z tym, że dokumenty wskazane w ust.2 muszą być wystawione na każdego z Wykonawców osobno. Oświadczenie z art.22 Ustawy może być złożone przez każdego z Wykonawców z osobna zgodnie z drukiem określonym w załączniku nr 4 lub złożone wspólnie zgodnie z drukiem określonym w załączniku nr 4. Dokumenty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawców. 4.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 lit B) i C) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, którym ma siedzibę, lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiedni, że : A) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, B) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłata, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 4.1.Dokumenty, o których mowa powyżej w ust. 4 lit. A) muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 4.2 Dokument, o którym mowa powyżej w ust. 4 lit. B) musi być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4.3 Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej tj. w ust. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Oświadczenie takie nie może być wystawione wcześniej niż odpowiednio 6 i 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (odpowiednio do wskazanych w ust. 4.1 i 4.2 terminów wystawienia dokumentu, który oświadczenie ma zastąpić). 5.Dokumenty, o których mowa w ust. 2 - 4 niniejszego działu powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z wyjątkiem oświadczenia z art. 22 Ustawy, które należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza. 6.Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 7.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę lub oryginalnym tłumaczeniem sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.mzmiuw.krakow.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach