Przetargi.pl
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody i instalacji zimnej wody w budynku szpitalnym nr 102

Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 30-393 Kraków, ul. Babińskiego 29
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 6524347, 6524526 , fax. 012 2621335
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Babińskiego 29 29
  30-393 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 6524347, 6524526, fax. 012 2621335
  REGON: 00029855400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.babinski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody i instalacji zimnej wody w budynku szpitalnym nr 102
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody i instalacji zimnej wody w budynku szpitalnym nr 102 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: Wykonawca opracuje kompletną dokumentację projektową w tym: 1.projekt budowlano-wykonawczy uwzględniający całość zadania wraz z koniecznymi projektami branżowymi, 2.przedmiary robót (z nakładami szczegółowymi), 3.kosztorys inwestorski, 4.specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 5.informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ). Dokumentacja projektowo-kosztorysowa winna być dostarczona w 5-ciu egzemplarzach oraz na nośniku informatyczny - płyta CD. Dokumenty inne winny być dostarczone do Zamawiającego minimum w 3 egzemplarzach. Osoby wykonujące dokumentację projektową winny posiadać odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zakres prac: 1.analiza istniejącej dokumentacji technicznej budynku, w szczególności obejmującej ocieplenie ścian wraz z wykonaniem elewacji i wymianą stolarki; 2.wizja lokalna w obiekcie dla dokonania koniecznych pomiarów, badań, sprawdzeń i oceny substancji technicznej budynku; 3.wykonanie koniecznych inwentaryzacji (branża budowlana, instalacyjna, elektryczna) w zakresie niezbędnym dla opracowania projektu budowlano-wykonawczego; 4.opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej modernizacji wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania z uwzględnieniem wykonywanej termomodernizacji (ocieplenie ścian wraz z wykonaniem elewacji i wymianą stolarki) w zakresie całkowitej wymiany istniejącej instalacji c.o. (rurociągi, uzbrojenie, grzejniki, izolacje, demontaże, itp.); 5.opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie doboru i montażu kompaktowego wymiennika ciepła dla potrzeb c.o. i przygotowania centralnej ciepłej wody z pełnym opomiarowaniem mediów (woda, ciepło, energia elektryczna) i uwzględnieniem koniecznych robót branżowych. Energia cieplna dostarczana z sieci MPEC Kraków S.A.; 6.opracowanie dokumentacji technicznej pełnej instalacji solarnej dla potrzeb przygotowania ciepłej wody dla użytkowników budynku (lokalizacja zestawów solarnych na dachu budynku), wspomaganej w razie potrzeby dostawą ciepła z sieci MPEC Kraków S.A. Projektowana instalacja solarna winna gwarantować średniorocznie 50% zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową; 7.opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację i wymianę istniejących poziomych rurociągów wody zimnej i c.w.u. wraz z cyrkulacją (rurociągi, uzbrojenie, izolacje, demontaże, itp.). Rurociągi prowadzone w kanale przełazowym biegnącym pod posadzką korytarzy parteru; 8.sporządzenie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego obejmujących wycenę robót instalacyjnych i innych branżowych związanych z realizacją całości zadania; 9.uzyskanie stosownych uzgodnień i pozwoleń od organów administracji państwowej limitujących rozpoczęcie robót budowlano-montażowych; 10.opracowanie innych dokumentów (np. audyt energetyczny, wnioski o dotację i pożyczkę wraz z załącznikami, itp.) wymaganych przez NFOŚiGW dla potrzeb współfinansowania zadania (pożyczka, dotacja). Charakterystyka budynku: Budynek wolnostojący, 4-kondygnacyjny, mieszczący 4 oddziały szpitalne i Izbę Przyjęć, niepodpiwniczony z kanałem przełazowym pod podłogą korytarza parteru. Konstrukcja: fundamenty betonowe, ściany zewnętrzne z cegły plus konstrukcja żelbetowa, schody żelbetowe, stropy prefabrykowane, kanałowe typu Żerań, stolarka drzwiowa typowa drewniana. Obecnie budynek w trakcie robót termo-modernizacyjnych - ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji i wymianą stolarki okiennej na nową z PCV. Obiekt nie jest budynkiem zabytkowym lecz znajduje się na terenie wpisanym do rejestru zabytków. Dane techniczne. powierzchnia użytkowa - 2 517,40 m2 powierzchnia zabudowy - 1 289,00 m2 kubatura - 10 829,00 m3 Dokumentacja projektowa winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz innymi uregulowaniami prawnymi zawartymi w odrębnych, aktualnie obowiązujących przepisach. Wymagania dodatkowe: 1.Dokonywanie roboczych konsultacji i uzgodnień z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 2.Wykonawca odpowiada za wady opracowanej dokumentacji. Ujawnione wady Wykonawca zobowiązany jest usunąć w terminie określonym przez Zamawiającego. Poprawki winny być naniesione na każdym egzemplarzu dokumentacji i na nośniku informatycznym. 3.Podpisanie z Zamawiającym umowy na zlecony zakres prac w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 4.Potwierdzenie wykonania przedmiotu zamówieni/umowy w formie pisemnej, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 5.Wykonawca zobowiązuje się w ramach realizacji niniejszego zamówienia przenieść na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do opracowanej dokumentacji projektowej. 6.Oferta winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem całości zamówienia i być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 714000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 100 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.babinski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach