Przetargi.pl
Naprawa szkód górniczych wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym ul. Zamkowa 1 w Wieliczce

Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna ogłasza przetarg

 • Adres: 32-020 Wieliczka, Park Kingi 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 278711, 012 2787132 , fax. 012 2787110
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna
  Park Kingi 1 1
  32-020 Wieliczka, woj. małopolskie
  tel. 012 278711, 012 2787132, fax. 012 2787110
  REGON: 00041683000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kopalniawieliczka.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Górnictwo Spółka Akcyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Naprawa szkód górniczych wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym ul. Zamkowa 1 w Wieliczce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wszelkich robót budowlanych i usług mających na celu naprawę szkód górniczych wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym, zlokalizowanym w Wieliczce przy ul. Zamkowej 1, wpisanym do rej. zabytków pod nr A-545, wraz z wykonaniem stosownych zabezpieczeń charakterystycznych dla obiektów, w których wystąpiły szkody górnicze. 2.Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z: 1) Dokumentacją Projektową Treść: Projekt budowlany - dla przeprowadzenia prac remontowych w zakresie naprawy szkód górniczych wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym (wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A-545 decyzją z dnia 07.07.1986r.). Adres: ul. Zamkowa 1, 32-020 Wieliczka - woj. małopolskie. Inwestor: Zleceniodawca - Kopalnia Soli Wieliczka S.A. , Park Kingi 1, 32-020 Wieliczka. Autor: Inż. Jarosław Smułczyński, Upr. 387-Km/73, 117-Km/74, PSOZ I/1180/94 NR 153/94. Kraków, luty 2011r., NR: KR 03/2011/JS, stanowiącą załącznik nr 6 do specyfikacji. 2) Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót z klasyfikacją CPV dla naprawienia szkód górniczych wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym ul. Zamkowa 1 w Wieliczce (wpisanym do rej. zabytków pod nr A-545 decyzją z dnia 07.07.1986 r.). Obiekt: Budynek mieszkalny. Adres: 32-020 Wieliczka, ul. Zamkowa 1. Zamawiający: Kopalnia Soli Wieliczka S.A. 32-020 Wieliczka, Park Kingi 1. Studium: prace remontowo-budowlane. Sporządził: inż. Jarosław Smułczyński - Kraków, grudzień 2010 r.- stanowiącą załącznik nr 7 do specyfikacji, 3) Pozwoleniem wydanym przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie OZKr.JCh.500-238/11 Nr 289/11 z dnia 18.04.2011r. na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, stanowiącym załącznik nr 8 do specyfikacji. 4) Decyzją Starosty Wielickiego nr 425/2011 z dn. 20.05.2011 r. znak: BGN.6740.W.399.2011 o pozwoleniu na prace remontowe w zakresie naprawy szkód górniczych wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym przy ul. Zamkowej 1 w Wieliczce na działce nr 387 obr. 1, stanowiącą załącznik nr 9 do specyfikacji. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w SIWZ, zamieszczonej na stronie internetowej Kopalni Soli Wieliczka S.A.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 91 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości: 2500,00zł należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kopalniawieliczka.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach