Przetargi.pl
REWITALIZACJA UKŁADU STAROMIEJSKIEGO MIASTA BIECZA DLA ROZWOJU PRODUKTU TURYSTYCZNEGO - CZĘŚĆ I, ETAP 3 W RAMACH MAŁOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013

Gmina Biecz ogłasza przetarg

 • Adres: 38-340 Biecz, Rynek 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 013 4471113 , fax. 013 4471113
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Biecz
  Rynek 1 1
  38-340 Biecz, woj. małopolskie
  tel. 013 4471113, fax. 013 4471113
  REGON: 37044061400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.biecz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REWITALIZACJA UKŁADU STAROMIEJSKIEGO MIASTA BIECZA DLA ROZWOJU PRODUKTU TURYSTYCZNEGO - CZĘŚĆ I, ETAP 3 W RAMACH MAŁOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, objętych projektem pn. Rewitalizacja układu staromiejskiego miasta Biecz dla rozwoju produktu turystycznego - część I, etap 3, w ramach którego należy wykonać nastepujące zadania: 1.1. ZADANIE 1 - Budowa schodów do piwnic oraz remont holu wejściowego wraz ze schodami na I piętro w budynku Ratusza w Bieczu położonego na działce nr ewid. 380 Całkowity zakres zamówienia, w ramach ZADANIA 1, jest opisany w: a) opracowaniu pn. Projekt budowlany schodów do piwnic i remontu holu wejściowego wraz ze schodami na I piętro wraz pozwolenie na budowę nr 98/2009 z dnia 20 sierpnia 2009 r., znak: AB.7351/B-81/2009 - zał. nr 1 do SIWZ, b) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót - zał. nr 2 do SIWZ, 1.2. ZADANIE 2 - Remont i przebudowa wieży ratuszowej oraz budowa instalacji przeciwpożarowej z zasilaniem elektrycznym przy budynku ratusza w Bieczu - przystosowanie wieży ratuszowej dla potrzeb turystycznych Całkowity zakres zamówienia, w ramach ZADANIA 2, jest opisany w: a) opracowaniu pn. Projekt budowlany dostosowania (przebudowy) wieży ratuszowej w Bieczu do potrzeb ruchu turystycznego wraz z pozwoleniem na budowę Nr 13/2010 z dnia 24 lutego 2010 r., znak: AB.7351/B-4/2010 - zał. nr 3 do SIWZ, b) opracowaniu pn. Projekt wykonawczy dostosowania (przebudowy) wieży ratuszowej w Bieczu do potrzeb ruchu turystycznego - Zagospodarowanie terenu architektura i konstrukcja - zał. nr 4 do SIWZ, c) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót - roboty ogólnobudowlane - zał. nr. 5 do SIWZ, d) opracowaniu pn. Projekt wykonawczy remontu wieży ratuszowej w Bieczu i przystosowanie do korzystania przez turystów - instalacje elektryczne - zał. nr 6 do SIWZ, e) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót - instalacje ekektryczne - zał. nr 7 do SIWZ, f) opracowaniu pn. Projekt wykonawczy remontu wieży ratuszowej w Bieczu i przystosowanie do korzystania przez turystów - Projekt instalacji sygnalizacji p.poż. wraz z projektem instalacji interkomu - zał. nr 8 do SIWZ, g) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót - instalacja sygnalizacji ppoż wraz z instalacją interkomu - zał. nr 9 do SIWZ, h) opracowaniu pn. Projekt wykonawczy remontu wieży ratuszowej w Bieczu i przystosowanie do korzystania przez turystów - projekt instalacji SUG mgłowe typu FOG - zał. nr 10 do SIWZ, i) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót - instalacja SUG mgłowe typu FOG do ochrony wiwży ratuszowej w Bieczu - zał. nr 11 do SIWZ j) opracowaniu pn. Projekt wykonawczy remontu wieży ratuszowej w Bieczu i przystosowanie do korzystania przez turystów - Projekt instalacji wody - zaopatrzenia zbiornika ppoż. - zał. nr 12 do SIWZ, k) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót - instalacja wody, zaopatrzenie zbiornika ppoż. - zał. nr 13 do SIWZ, 1.3 ZADANIE 3 - Remont nawierzchni płyty rynku w Bieczu wraz z elementami małej architekury. Całkowity zakres zamówienia, w ramach ZADANIA 3 obejmuje następujące podzadania: a) wykonanie jednolitej nawierzchni wokół budynku ratusza z płyt granitowych w kolorze jasny popiel na podbudowie, b) wykonanie nawierzchni płyty rynku w jego obrysie z koski granitowej w kolorze grafitowym na podbudowie, c) wykonanie pasa akustycznego składającego się z istniejących i projektowanych drzew oraz elementów małej architektury, d) wykonanie elementów małej architektury: - wykonanie i montaż ławek -wykonanie i montaż koszy na śmieci 35l, -remont kiosku sprzedaży polegający na poprawie estetyki zewnętrznej, -wykonanie wiaty przystankowej w rejonie istniejącego kiosku, -wykonanie konstukcji z elementów stalowych wraz z żaluzją, -wykonanie zasilania infoboxu pomiędzy kioskiem a wiatą przystankową, -wykonanie i montaż stojaków na rowery, e) wykonanie iluminacji świetlnej budynku ratusza, i jest opisany w: A. opracowaniu pn. Projekt architektoniczno - budowlany remontu nawierzchni płyty rynku w Bieczu wraz z elementami małej architektury wraz z pozwoleniem na budowę Nr 110/2009 z dnia 9 września 2009 r., znak: AB.7351/B-85/2009 - zał. nr 14 do SIWZ, B. opracowaniu pn. Projekt zmian do projektu pn. Remont nawierzchni płyty rynku w Bieczu wraz z elementami małej architektury wraz z decyzją zmieniającą pozwolenie na budowę Nr 12/2010 z dnia 25 października 2010 r., znak: AB.7351/B-110/2010 - zał. nr 15 do SIWZ, C. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót - roboty budowlane - zał. nr 16 do SIWZ, D. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót - instalacje elektryczne - zał. nr 17 do SIWZ. Pozostałe prace budowlane, montażowe oraz zakupy, które są przedmiotem dokumentacji określonych literami A, B, C, D, a nie zostały wyspecyfikowane w grupie podzadań - litery od a) do e) - nie są objęte nininiejszym zamówieniem. 1.4 Ponadto Zamawaiający wymaga: a) przywrócenia do stanu pierwotnego jezdni ulic okalających płytę Rynku z uzyskaniem następujących parametrów: -nośność nawierzchni jezdni na poziomie 80 kN/oś, -wykształcony spadek dla odprowadzenia wody z nawierzchni jezdni, -zapewnienie równości nawierzchni z kostki brukowej kamiennej spełniającej zapisy normy branżowej BN 68/8931-04 (nazwa normy: Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni plano grafem i łatą). Dla realizacji powyższych prac budowalnych, Wykonawca jest zobowiązany uzyskać komplet uzgodnień i decyzji wynikających z obowiązującego prawa; b) wykonania wszelkich robót i urządzeń zabezpieczjących plac budowy, w tym: daszków ochronnych, wygrodzeń, barier ochronnych itp., c) wykonania projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z jego uzgodnieniem, d) zapewnienia nadzoru archeologicznego, e) zapewnienia obsługi geodezyjnej w pełnym zakresie (w tym wytyczenie i inwentaryzacja powkonawcza), f) przekazania materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 25 000,00 zł - słownie: dwadzieścia pięć tysięcy. Wadium może być wnoszone w następujących formach: -pieniądzu (wyłącznie przelewem na rachunek bankowy zamawiającego), -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, -gwarancjach bankowych, -gwarancjach ubezpieczeniowych, -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w formie pieniądza należy wpłacić na konto zmawiającego: 16 8627 0001 2002 3000 0954 0002. WADIUM WNOSZONE W INNEJ FORMIE NIŻ W PIENIĄDZU NALEŻY PRZEKAZAĆ ZAMAWIAJĄCEMU W OSOBNEJ KOPERCIE - POK. NR 2 - KASA ZAMAWIAJĄCEGO. TERMIN WNIESIENIA WADIUM W KAŻDEJ FORMIE: do dnia 28.07.2011 r. godz. 930 Uwaga ! W przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania na rachunku Zamawiającego ! Zamawiający zwróci wadium zgodnie z art. 46 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.biecz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach