Przetargi.pl
Wykonanie usługi polegającej na załadunku, transporcie i rozładunku konstrukcji stalowych, agregatu prądotwórczego, 2 szt. kuchni polowych oraz innych drobnych przedmiotów.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-542 Kraków, ul. Mogilska 25
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 4172172, 4172179, 4172183 , fax. 012 4110118
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
  ul. Mogilska 25 25
  31-542 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 4172172, 4172179, 4172183, fax. 012 4110118
  REGON: 01751157500075
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krakow.gddkia.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usługi polegającej na załadunku, transporcie i rozładunku konstrukcji stalowych, agregatu prądotwórczego, 2 szt. kuchni polowych oraz innych drobnych przedmiotów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje: załadunek, transport i rozładunek elementów konstrukcji stalowych i innych wymienionych w SIWZ; 1. z magazynu w m. Babica koło Wadowic woj. Małopolskie do magazynu w m. Poczesna ul. Wolności nr11 woj. Śląskie 2. z magazynu w m. Balice 30-298 Kraków, ul. Powstania Listopadowego 67 do magazynu w m. Poczesna ul. Wolności nr 11 woj. Śląskie 3. z magazynu w m. Balice 30-298 Kraków, ul. Powstania Listopadowego 67 o magazynu w m. Poczesna ul. Wolności nr 11 woj. Śląskie 4. z magazynu w m. Tarnów ul. Zakładowa nr 6 woj. Małopolskie do magazynu w m. Poczesna ul. Wolności nr11 woj. Śląskie 5. z magazynu w m. w m. Skrzyszów koło Tarnowa woj. Małopolskie do magazynu w m. Poczesna ul. Wolności nr 11 woj. Śląskie. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r Nr 16, poz. 93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601800000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krakow.gddkia.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną