Przetargi.pl
Wycena nieruchomości wg 2 zadań położonych na terenie: a) Skawiec, Jaszczurowej, Świnnej Poręby, Mucharza - Gmina Mucharz; b) Dąbrówki - Gmina Stryszów

Powiat Wadowicki ogłasza przetarg

 • Adres: 34-100 Wadowice, ul. Batorego 2
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8734200 , fax. 033 8232433
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Wadowicki
  ul. Batorego 2 2
  34-100 Wadowice, woj. małopolskie
  tel. 033 8734200, fax. 033 8232433
  REGON: 07218342100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.starostwo.wadowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wycena nieruchomości wg 2 zadań położonych na terenie: a) Skawiec, Jaszczurowej, Świnnej Poręby, Mucharza - Gmina Mucharz; b) Dąbrówki - Gmina Stryszów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje wycenę nieruchomości położonych na terenie: Zadanie a) Skawiec, Jaszczurowej, Świnnej Poręby, Mucharza - Gmina Mucharz - wykonanie operatu szacunkowego ustalającego wartość nieruchomości położonej w Skawcach, obejmującej działki 529/1, 1181, 60/1, 61/2, 462, 1225, 1248, 464/3, 467/3, 465/6, 465/10, 214, 803/2, 275/1, 1187, 1018/1, 244/5, 890/42, 236/2, 806, 265/1, 265/3, 962/2, 963/2, 793 o powierzchni łącznej 2,1179 ha, uwidocznionej w księdze wieczystej nr KR1W/00072046/9, KR1W/00070917/2, KR1W/00072017/7, KW.72045 stanowiącej własność Skarbu Państwa a będącej w trwałym zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w celu ustalenia opłat z tytułu trwałego zarządu, - wykonanie operatu szacunkowego ustalającego wartość nieruchomości położonej w Jaszczurowej, obejmującej działki 1548/31, 1549/11, 1549/12, 1549/8, 1549/9, 1610/1, 1607/1, 1607/2, 1721/8, 1730/1 o powierzchni łącznej 0,8701 ha, uwidocznionej w księdze wieczystej nr KR1W/00071530/2 i KR1W/00070923/7 stanowiącej własność Skarbu Państwa a będącej w trwałym zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w celu ustalenia opłat z tytułu trwałego zarządu, - wykonanie operatu szacunkowego ustalającego wartość nieruchomości położonej w Świnnej Porębie, obejmującej działkę 350/24 o powierzchni 0,0840 ha, uwidocznionej w księdze wieczystej nr KR1W/00072467/6 stanowiącej własność Skarbu Państwa a będącej w trwałym zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w celu ustalenia opłat z tytułu trwałego zarządu, - wykonanie operatu szacunkowego ustalającego wartość nieruchomości położonej w Mucharzu, obejmującej działkę 1216 o powierzchni 0,0490 ha, uwidocznionej w księdze wieczystej KR1W/00084100/3 stanowiącej własność Skarbu Państwa a będącej w trwałym zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w celu ustalenia opłat z tytułu trwałego zarządu. Zadanie b) Dąbrówki - Gmina Stryszów - wykonanie operatu szacunkowego ustalającego wartość nieruchomości położonej Dąbrówce, obejmującej działki 381/6, 385/2, 1575, 470/1, 471/1, 472/1, 277/2, 1416/2, 1159/2, 1163/1, 1163/2, 1165/1 o powierzchni łącznej 0,1981 ha, uwidocznionej w księdze wieczystej KR1W/00041808/3, KR1W/00090745/1 stanowiącej własność Skarbu Państwa a będącej w trwałym zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w celu ustalenia opłat z tytułu trwałego zarządu. Wszelkie dokumenty niezbędne do sporządzenia dokumentacji Wykonawca pozyskuje we własnym zakresie i na własny koszt. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty , od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń UOPWE
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 703320007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.wadowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach