Przetargi.pl
Usługa - wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na remont drogi leśnej nr 23 w leśnictwie Pleśna (likwidacja szkód powodziowych z 2010r.) i sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji zadania

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik ogłasza przetarg

 • Adres: 33-180 Gromnik, ul. Generała Andersa 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 014 6514205 , fax. 014 6515081
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik
  ul. Generała Andersa 1 1
  33-180 Gromnik, woj. małopolskie
  tel. 014 6514205, fax. 014 6515081
  REGON: 35054557600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gromnik.krakow.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa - wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na remont drogi leśnej nr 23 w leśnictwie Pleśna (likwidacja szkód powodziowych z 2010r.) i sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji zadania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: 1) wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na remont drogi leśnej nr 23 w leśnictwie Pleśna (likwidacja szkód powodziowych z 2010r.) 2) dokonanie uzgodnień, uzyskanie niezbędnych decyzji, map, opinii, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami szczegółowymi ustawy o ochronie przyrody, środowiska, prawa wodnego i prawa budowlanego na remont w zakresie poniżej przedstawionym, 3) sprawowanie nadzoru autorskiego nad wykonaniem remontu drogi do czasu zakończenia i odbioru robót budowlanych w terenie oraz wręczenia Zamawiającemu dokumentu gwarancyjnego; Do podstawowych obowiązków projektanta należą czynności określone w Prawie budowlanym art.20. 2. Opis drogi Droga leśna wewnętrzna - o nawierzchni twardej nieulepszonej z kruszywa naturalnego - długość drogi- 3158 m. - szerokość korony drogi -5.0 m + poszerzenia na łukach+ mijanki - szerokość jezdni 3.5m 3. Planowany zakres robót -plantowanie ,obniżenie poboczy drogi obustronnie na całej długości -oczyszczenie ,odtworzenie rowu przydrożnego -ogółem na dł. ok. 2730 m -usunięcie mas ziemnych z rowu przydrożnego w ilości ok. 50 m3 (obsunięcie skarpy do rowu) - uzupełnienie górnej warstwy nawierzchni kruszywem naturalnym w miejscach ubytku (wypłukanie ) oraz profilowanie , zagęszczenie nawierzchni drogi , mijanek , poszerzeń na całej długości drogi oraz pętli nawrotnej na końcu odcinka drogi. - do remontu: - przepusty wbudowane w korpus drogi o dł. od 6m do 16 m -śr. 40 cm - 2 szt -śr. 50 cm.- 8 szt. -śr.60 cm. - 5 szt rozszczelnienie części przelotowej ( 3 szt. żelbetowe, 1 szt Pector-optima ) , uszkodzenie studzienek wyk. z drewna na wlotach przepustów oraz uszkodzone ubezpieczenia wylotów wykonanych z drewna (przy 1 szt. przepustu o śr. 50 cm. uszkodzone ubezpieczenie wylotu wykonane z skrzyń siatkowo kamiennych ) - przepusty wbudowane na zjazdach na szlaki zrywkowe o dł. od 6 m do 8,m śr. 40 cm - 4szt - remont -wykonanie ubezpieczenia z drewna okrągłego na wlocie i wylocie przepustów. -remont uszkodzonego korpusu drogi - nasypu - rozmycie nasypu- ok.2,0 m x1,0 m x 0,5 m / 3,0 m x 1,0 m x 1,0 m / - obsunięcie się skarpy wraz z korpusem drogi ok. 12,0 m x 10,0 m x1,5 m - remont ,wykonanie wodospustów wbudowanych w nawierzchnię drogi 4. Wszelkie rozwiązania techniczne oraz zakres projektowanych robót należy ustalić z Zamawiającym. W trakcie prac projektowych należy korzystać z wydawnictwa Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych Drogi Leśne. Poradnik techniczny ORW LP Bedoń 2006 r. 5.Dokumentacja projektowa winna składać się z: - projektu budowlanego ,wykonawczego - 3 egz. - kosztorysu inwestorskiego- 1egz - przedmiaru robót- 3 egz - specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 3 egz. 6. W/w. dokumentację należy sporządzić w wersji analogowej (drukowanej) oraz cyfrowej (doc., xls., pdf. - lub innej uzgodnionej z Zamawiającym). Wielkość plików cyfrowych nie powinna przekraczać 500 kB. 7. W przypadku gdyby Zamawiający nie zrealizował planowanego zakresu prac w czasie ważności kosztorysu inwestorskiego zgodnie z ustawą PZP, wykonawca dokona aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w terminie 14 dni od daty zlecenia przez Nadleśnictwo Gromnik w ramach otrzymanego wynagrodzenia za sporządzoną dokumentację. 8 Przed złożeniem oferty na wykonanie usługi zaleca się oferentowi dokonanie wizji terenowej na drodze nr 23 w Leśnictwie Pleśna. 9.Przekazanie dokumentacji Zamawiającemu przez Wykonawcę nastąpi wraz z wymaganymi prawomocnymi decyzjami . 10.Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części prac podwykonawcom, lecz wyłącznie te prace, które Wykonawca wskazał i wymienił w ofercie. W przypadku wygranej Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu umowy zawarte pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcami. 11.Zamawiający informuje, że w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmian korzystnych dla Zamawiającego, Zamawiający może dokonać zmian postanowień zawartej umowy zgodnie z art.144 ust.1. ustawy co do terminu wykonania umowy, zmian w zakresie np.: formy zabezpieczenia umowy. 12.Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku co do treści oferty w przypadku: 1) wystąpienie zmian warunków gospodarczych w pełni niezależnych od stron; 2) zmiany stanu prawnego stron umowy wykluczającej wykonanie zamówienia; 3) zmiany uwarunkowane czynnikami finansowymi 4) wystąpienie sytuacji niezależnych od stron związanych z uzyskaniem wymaganych dokumentów od instytucji Zmiany zostaną wprowadzone po wcześniejszych ustaleniach dokonanych pomiędzy stronami postępowania w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713220001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1 . Oferta musi być zabezpieczona wadium w następującej wysokości: - wadium o wartości: 200 zł. (słownie : dwieście złotych) 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a ) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym a) gwarancjach bankowych, b) gwarancjach ubezpieczeniowych, c) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego: Konto BGŻ S.A. o/T -ów 12203000451110000000840200 z dopiskiem na blankiecie przelewu, jakiego postępowania dotyczy. 4.Wadium wnoszone w formie niepieniężnej należy złożyć w formie oryginału w kasie Zamawiającego w godzinach od 800 do 1400 . 5. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. 6. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. tj. do dnia 21.07.2011r do godz. 800 7. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gromnik.krakow.lasy.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach