Przetargi.pl
Budowa budynku mieszkalnego na działce 633/1 w miejscowości Jazowsko w ramach zadania Odtworzenie budynków lub lokali mieszkalnych zniszczonych w wyniku zdarzeń klęskowych mających miejsce w 2010 r. począwszy od maja tego tego roku w gminie Łącko

Urząd Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 33-390 Łącko, Łącko 445
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 4140710 , fax. 018 4140740
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy
  Łącko 445 445
  33-390 Łącko, woj. małopolskie
  tel. 018 4140710, fax. 018 4140740
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lacko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku mieszkalnego na działce 633/1 w miejscowości Jazowsko w ramach zadania Odtworzenie budynków lub lokali mieszkalnych zniszczonych w wyniku zdarzeń klęskowych mających miejsce w 2010 r. począwszy od maja tego tego roku w gminie Łącko
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w szczególności : Zakres robót 1. Budynek mieszkalny, wolnostojący , niepodpiwniczony, w systemie tradycyjnym. 2.Przyłącze wodociągowe wraz z ujęciem własnym ( studnia) 3.Przyłącze kanalizacyjne wraz z zbiornikiem bezodpływowym na ścieki 4.Zasilanie energetyczne 5.Ogrodzenie działki wraz z wykonaniem chodnika i miejsca postojowego. 6.urządzenie zaplecza budowy , oraz zabezpieczenie we własnym zakresie w media itp. 7.zabezpieczenie robót pod względem BHP - dotyczy to również zabezpieczenia warunków bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na placu budowy 8.pokrycia szkód powstałych w trakcie realizacji zamówienia również wobec osób trzecich 9.przywrócenie do stanu pierwotnego zajętych dla realizacji zamówienia terenów 10.oraz inne, roboty lub czynności niezbędne do wykonania całości zadania Szczegółowy opis i zakres robót określają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) - zał. nr 9 SIWZ , projekt techniczny zał. nr 10 SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452113002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lacko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach