Przetargi.pl
Dowóz uczniów niepełnosprawnych na zajęcia lekcyjne - etap II

Miejski Zespół Administracyjny ogłasza przetarg

 • Adres: 32-590 Libiąż, ul. Ignacego Paderewskiego 2
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 032 6277338, 6271841 , fax. 032 6277338
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zespół Administracyjny
  ul. Ignacego Paderewskiego 2 2
  32-590 Libiąż, woj. małopolskie
  tel. 032 6277338, 6271841, fax. 032 6277338
  REGON: 35701067700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: poczta.onet.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów niepełnosprawnych na zajęcia lekcyjne - etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: Dowozie uczniów niepełnosprawnych na zajęcia lekcyjne - etap II Wspólny słownik zamówień (CPV): 60100000-9; usługi w zakresie transportu drogowego, 60130000-8; usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób. Kategoria usług 2 Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usług przewozowych, dowóz uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły na zajęcia lekcyjne oraz z powrotem po zajęciach, najkrótszą z możliwych tras, w okresie od września do 22 grudnia 2011 roku (z wyłączeniem dni wolnych od zajęć szkolnych), zgodnie z harmonogramem przewozów, sporządzanym według planu zajęć szkolnych. W trakcie przewozu Wykonawca zapewni opiekę osoby pełnoletniej nad uczniami niepełnosprawnymi dojeżdżającymi do Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu, który przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów. Kierowca nie może być jednocześnie opiekunem. Do zadań opiekuna należy: 1) zapewnienie bezpieczeństwa przy wsiadaniu i wysiadaniu ucznia niepełnosprawnego z pojazdu oraz w pojeździe, 2) doprowadzenie ucznia niepełnosprawnego z pojazdu do szkoły, przekazanie opieki nad nim wychowawcom w szkole, 3) odbieranie ucznia niepełnosprawnego spod opieki wychowawców i doprowadzenie go do pojazdu, 4) przekazywanie rodzicom informacji ze szkoły. Poniższa tabela zawiera zestawienie liczby uczniów podlegających dowozowi wraz ze wskazaniem ich stopnia niepełnosprawności oraz placówki, do której są dowożeni. Lp. Dowóz do placówki Stopień niepełnosprawności Miejsce zamieszkania ucznia 1. Zespół Szkolno-Gimnazjalny z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu ul. Paderewskiego 2 1 uczeń zaburzenia zachowania Libiąż 2. 1 uczeń niepełnosprawności sprzężone: upośledzenie umysłowe stopnia lekkiego, niepełnosprawność ruchowa, niedowidzenie Żarki 3. 1 uczeń autyzm Żarki 4. 1 uczeń niepełnosprawność ruchowa Libiąż RAZEM: 4 uczniów + opiekun (zapewniony przez Wykonawcę) W trakcie realizacji usługi w przypadku indywidualnych zmian godzin zajęć szkolnych należy kontaktować się z Dyrektorem Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu. Trasa przewozu obejmie Libiąż - Żarki - średnio ok. 28 km dziennie, Usługa przewozowa obejmie około 79 dni, Szacowana ilość uczniów objętych przewozem - 4 uczniów i opiekun = 5 osób. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości uczniów objętych przewozem, w wyniku sytuacji nieprzewidzianych w momencie podpisania umowy (np. związanych ze zmianą miejsca zamieszkania ucznia). Ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa przewozu uczniów, realizacja przedmiotu zamówienia może odbyć się przy pomocy pojazdu o odpowiednim stanie technicznym, sprawnych i dopuszczonych do ruchu, z aktualnym badaniem technicznym (należy dołączyć kopię dowodu rejestracyjnego), spełniających wymogi sanitarne i estetyczne, ogrzewanych wg potrzeb. Zamawiający wymaga, aby w trakcie przewozu zapewnić uczniom i opiekunowi miejsca siedzące. Wykonawca w cenie 1 km (brutto) powinien ująć wszystkie dodatkowe koszty m.in.: ubezpieczenie pojazdu i dzieci, postoje, zapewnienie innego pojazdu o podobnych danych technicznych w przypadku awarii, oznakowanie pojazdu (przewóz dzieci) oraz wszystkie inne koszty związane z należytym utrzymaniem pojazdu. Wykonawca w celu zapewnienia stałej łączności z Zamawiającym, powinien posiadać telefon komórkowy. Wykonawca powinien w pełni przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich przewożonych osób w pojeździe, zabezpieczyć na własny koszt wszelkie środki konieczne do udzielenia pierwszej pomocy w czasie przebywania pasażerów w pojeździe. Wykonawca powinien w czasie trwania umowy dbać o czystość i porządek w pojeździe. Zalecane jest dokładne zapoznanie z przedmiotem zamówienia (warunkami przewozu). Rozliczenia za wykonywaną usługę dokonywane będą miesięcznie. Wynagrodzenie w każdym miesiącu stanowić będzie iloczyn ilości faktycznie przejechanych i potwierdzonych km oraz stawki za jeden km (średnio ok. 28 km dziennie).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.malopolska.pl/bip/libiaz
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach