Przetargi.pl
Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Starcza – etap I w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Gmina Starcza ogłasza przetarg

 • Adres: 42-261 Starcza, Gminna
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (34) 3140334 , fax. (34) 3140334
 • Data zamieszczenia: 2020-01-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Starcza
  Gminna 4
  42-261 Starcza, woj. śląskie
  tel. (34) 3140334, fax. (34) 3140334
  REGON: 15139817800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.starcza.akcessnet.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Starcza – etap I w formule „zaprojektuj i wybuduj”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie robót budowlanych instalacyjnych, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach domów jednorodzinnych na terenie Gminy Starcza. Łączna liczba mikroinstalacji prosumenckich wyniesie 52 kpl. Przedmiot zamówienia obejmuje również opracowanie audytów energetycznych powykonawczych dla każdego z obiektów oraz zestawienia audytów sporządzonych na dzień zakończenia realizacji projektu. Wszystkie elementy instalacji będące przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad fabrycznych oraz od obciążeń wobec osób trzecich. Zamawiający wymaga, żeby panele fotowoltaiczne miały datę produkcji nie starszą niż 2019 rok. Wszystkie montowane panele na danym obiekcie muszą być tego samego producenta.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09332000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Informacje dodatkowe

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach