Przetargi.pl
Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach: Jastrzębiec i Skrobaczów

Gmina Stopnica ogłasza przetarg

 • Adres: 28-130 Stopnica, ul. Tadeusza Kościuszki 2
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 0-41 3779 800 , fax. 0-41 3779 606
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stopnica
  ul. Tadeusza Kościuszki 2 2
  28-130 Stopnica, woj. świętokrzyskie
  tel. 0-41 3779 800, fax. 0-41 3779 606
  REGON: 29101078300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.stopnica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach: Jastrzębiec i Skrobaczów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 5 186 000 euro. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji świetlic wiejskich w miejscowościach: Jastrzębiec i Skrobaczów. Szczegółowy zakres robót określony został w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ. Zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia określony jest za pomocą przedmiaru robót (załącznik nr 6 do SIWZ) oraz rysunki charakteryzujące zakres zamówienia (załącznik nr 7 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający przewiduje konieczność wniesienia wadium w wysokości: 2 500,00 zł na zasadach określonych w niniejszym rozdziale SIWZ przed upływem terminu składania ofert tj. do 02.06.2014 r. do godz. 11:00. 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu Wadium wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Stopnica nr: 91 8519 0005 0010 0000 0563 0006 a za termin wniesienia przyjmuje się rzeczywisty czas uznania rachunku bankowego Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do oferty kserokopii wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać- Wadium - Modernizacja świetlic wiejskich. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w punkcie 8.2 ppkt. 2) - 5) muszą zachować ważność przez cały okres związania ofertą. 3. Wykonawca którego oferta, nie będzie zabezpieczona wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 4. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 46 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.stopnica.pl/bip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach