Przetargi.pl
Dostawa jednego fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego przystosowanego do ratownictwa ekologicznego.

Ochotnicza Straż Pożarna w Radkowie ogłasza przetarg

 • Adres: 29-135 Radków, Radków 99
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 34 3541120 , fax. 34 3541120
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ochotnicza Straż Pożarna w Radkowie
  Radków 99 99
  29-135 Radków, woj. świętokrzyskie
  tel. 34 3541120, fax. 34 3541120
  REGON: 29243607600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminaradkow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Stowarzyszenie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa jednego fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego przystosowanego do ratownictwa ekologicznego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa jednego fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego przystosowanego do ratownictwa ekologicznego. Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302360002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminaradkow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach