Przetargi.pl
Budowa SKATEPARKU w Bodzentynie

Gmina Bodzentyn ogłasza przetarg

 • Adres: 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 3
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3115010, 3115511, 3115114 , fax. 041 3115010, 3115511, 3115114
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bodzentyn
  ul. Suchedniowska 3 3
  26-010 Bodzentyn, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3115010, 3115511, 3115114, fax. 041 3115010, 3115511, 3115114
  REGON: 00053471800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bodzentyn.bip.jur.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa SKATEPARKU w Bodzentynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie SKATEPARKU wraz z elementami małej architektury na dz. o nr ewid. 688/4 zlokalizowanej w Bodzentynie przy ul. Wolności. W ramach przedmiotowych robót należy wykonać nawierzchnię SKATEPARKU oraz montaż urządzeń SKATEPARKU wskazanych w dokumentacji technicznej, elementy małej architektury tj. ławki, ławki z wieszakami, kosze na śmieci, tablice z instrukcją użytkowania SKATEPARKU. Powierzchnia terenu inwestycji wynosi - 2042,43 m2 w tym powierzchnia betonowa projektowanego SKATEPARKU 421,12 m2 Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy, Zamawiający sugeruje, aby Wykonawca zapoznał się z terenem prac budowlanych i w razie potrzeby dokonał uzupełniających pomiarów niezbędnych do przygotowania oferty. Koszty ewentualnej wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Nadrzędną rolę nad przedmiarem robót pełni projekt budowlany. Wszelkie nazwy własne producentów użyte w odniesieniu do urządzeń i wyrobów przewidzianych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach służą określeniu pożądanego standardu wykonania oraz określeniu właściwości i wymogów technicznych. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 Ustawy Pzp, dopuszcza stosowanie urządzeń/wyrobów, równoważnych. Wszelkie nazwy własne konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać urządzenia/wyroby, aby spełniały wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Operowanie przez zamawiającego nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w odniesieniu do przedmiotu zamówienia. Dokumentacja projektowa, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkt równoważny o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu. Zamawiający zaakceptuje produktu równoważny o takich samych lub lepszych parametrach do tego wskazanego w dokumentacji projektowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452121409
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5.000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 PLN). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 30.05.2014 r. do godz. 10:00. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu (przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr : 98849300040090090003580020) - poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42,poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz.620). 2. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin uznania na rachunku Zamawiającego. 3. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądzu, oryginał dokumentów wniesienia wadium należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie pok. Nr 13 przed upływem ostatecznego terminu składania ofert tj. 30.05.2014 r., a do oferty dołączyć kopie dokumentów potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bodzentyn.bip.jur.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach