Przetargi.pl
Dostawa szwów chirurgicznych i rękawic jednorazowych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ogłasza przetarg

 • Adres: 29-100 Włoszczowa, ul. Żeromskiego 28
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 3883828 , fax. 41 3883877
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie
  ul. Żeromskiego 28 28
  29-100 Włoszczowa, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3883828, fax. 41 3883877
  REGON: 00030429500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.biuletyn.abip.pl/zozwloszczowa
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa szwów chirurgicznych i rękawic jednorazowych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa szwów chirurgicznych i rękawic jednorazowych szczegółowo opisanych w załącznikach ( pakietach ) od nr 1 do nr 8 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331411214
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.biuletyn.abip.pl/zozwloszczowa
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach