Przetargi.pl
Modernizacja drogi gminnej ul. Bema prowadzącej do terenów rekreacyjnych zlokalizowanych na terenach przemysłowych w ramach zadania inwestycyjnego: Modernizacja drogi gminnej ul. Bema, prowadzącej do terenów rekreacyjnych zlokalizowanych na terenach poprzemysłowych i ul. Zielonej stanowiącej element drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej na terenach poprzemysłowych

Gmina Miasto Boguszów-Gorce ogłasza przetarg

 • Adres: 58-370 Boguszów-Gorce, Pl. Odrodzenia 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 74 8449311 w. 32 , fax. 74 8449165
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Boguszów-Gorce
  Pl. Odrodzenia 1 1
  58-370 Boguszów-Gorce, woj. dolnośląskie
  tel. 74 8449311 w. 32, fax. 74 8449165
  REGON: 89071818800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja drogi gminnej ul. Bema prowadzącej do terenów rekreacyjnych zlokalizowanych na terenach przemysłowych w ramach zadania inwestycyjnego: Modernizacja drogi gminnej ul. Bema, prowadzącej do terenów rekreacyjnych zlokalizowanych na terenach poprzemysłowych i ul. Zielonej stanowiącej element drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej na terenach poprzemysłowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje modernizację ulicy Bema w Boguszowie Gorcach na odcinku między przejazdami kolejowymi. Odcinek ten nie obejmuje ulicy w obrębie przejazdów kolejowych w zakresie granic działek należących do PKP. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać roboty budowlane w zakresie wykonania nowej nawierzchni drogi na odcinku objętym opracowaniem poprzez nałożenie warstwy masy z asfaltobetonu na naprawionej istniejącej nawierzchni. Zakres obejmuje w szczególności: - usunięcie humusu, wykonanie koryta, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykona-nie poboczy z kruszywa łamanego 0 - 31,5, - naprawę podbudowy z kruszywa łamanego 0 - 31,5 w tym: wycięcie uszkodzonych powierzchni nawierzchni, oczyszczenie miejsc uszkodzonych, usunięcie uszkodzonej podbudowy wraz z wywozem i utylizacją, zagęszczenie podłoża, ułożenie podbudowy z kruszywa wraz z zagęszczeniem, - wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznych w tym: oczyszczenie nawierzchni drogowej, skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (warstwa istniejąca), ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej - gr. po zagęszczeniu 5 cm, - wykonanie wzmocnienia międzywarstwowego z geosiatki dwukierunkowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wadium w wysokości 2 000 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.boguszow-gorce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach