Przetargi.pl
Zakup wraz z dostawą i wyładunkiem piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich dla Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy w sezonie zimowym 2013/2014

Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 52c
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3981667, 3993244
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy
  ul. Wojska Polskiego 52c 52c
  56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3981667, 3993244
  REGON: 93196321000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z dostawą i wyładunkiem piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich dla Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy w sezonie zimowym 2013/2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są dostawy polegające na zakupie wraz z dostawą i wyładunkiem piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich dla Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy w sezonie zimowym 2013/2014. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w załączniku nr 8 do SIWZ oraz w Specyfikacji technicznej - zapobieganie powstawaniu i likwidacji śliskości zimowej, stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 142110003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Sprzedający jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zdp-olesnica.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach