Przetargi.pl
Usługi w zakresie jednorazowej wymiany piasku w piaskownicach w 13 obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobków. Znak postępowania: ZP-19/WZŻ/2015

Wrocławski Zespół Żłobków ogłasza przetarg

 • Adres: 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 15
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 358 46 46 , fax. 71 358 46 47
 • Data zamieszczenia: 2015-02-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wrocławski Zespół Żłobków
  ul. Fabryczna 15 15
  53-609 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 358 46 46, fax. 71 358 46 47
  REGON: 02154505100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wzz.wroc.pl /www.bip.wzz.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi w zakresie jednorazowej wymiany piasku w piaskownicach w 13 obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobków. Znak postępowania: ZP-19/WZŻ/2015
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Jednorazowa wymiana piasku w piaskownicach w następujących obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobków: 1.1. Żłobek nr 2 - ul. Zemska 33, Wrocław, 1.2. Żłobek nr 3 - ul. Białowieska 27, Wrocław, 1.3. Żłobek nr 4 - ul. Kłodnicka 25, Wrocław, 1.4. Żłobek nr 5 - ul. Dokerska 5, Wrocław, 1.5. Żłobek nr 6 - ul. Krowia 1, Wrocław, 1.6. Żłobek nr 7 - ul. Drukarska 9, Wrocław, 1.7. Żłobek nr 8 - ul. Sądowa 6, Wrocław, 1.8. Żłobek nr 9 - ul. Wrońskiego 13d, Wrocław, 1.9. Żłobek nr 11 - ul. Hubska 39, Wrocław, 1.10. Żłobek nr 12 - ul. Jugosłowiańska 85a, Wrocław, 1.11. Żłobek nr 13 - ul. Wieczysta 107, Wrocław, 1.12. Żłobek nr 14 - ul. Mulicka 4c, Wrocław, 1.13. Żłobek nr 15 - ul. Łukowa 37, Wrocław. 2. Wykaz piaskownic wraz z ich charakterystyką oraz ilość piasku do wybrania i piasku do napełnienia zawiera Załącznik nr 7 do SIWZ. 3. Zakres zamówienia obejmuje: 3.1. wybranie zużytego piasku z piaskownic w ilości maksymalnej 80,00 m3 , 3.2. wywiezienie wybranego piasku i złożenie go na odpowiednim składowisku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Ustawą o odpadach z dn. 14 grudnia 2012 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 21. 3.3. wykonanie dezynfekcji podłoża piaskownicy w ilości 284,00 m2, 3.4. nasypanie nowego piasku w ilości 116,00 m3 (kopanego 0-2 mm, posiadającego atest PZH lub Świadectwo Okręgowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej lub atest świadectwo równoważne dopuszczające zastosowanie piasku na placach zabaw), do wysokości określonej w Załączniku nr 1 wraz z jego plantowaniem, 3.5. uporządkowanie terenu po wykonanych czynnościach. 4. Termin wymiany piasku należy uzgodnić telefonicznie lub w formie elektronicznej z Kierownikiem danego żłobka lub osobą upoważnioną w terminie minimum 3 dni przed podjęciem działań. Dane kontaktowe zawiera Załącznik nr 2. 5. Wykonawca dokonuje wpisów do książek urządzeń kontroli placów zabaw, potwierdzających wykonanie wymiany piasku wraz z dezynfekcją podłoża w piaskownicach. 6. Wynagrodzenie za wykonanie usługi będzie wypłacone po dostarczeniu faktur oddzielnie na poszczególne żłobki wraz z protokołem odbioru oraz atestami. 7. Wszelkie działania winny być przeprowadzane w godzinach między 8.00, a 16.00 od poniedziałku do piątku. 8. Wykonawca, jeśli uzna, iż jest to niezbędne, ma prawo dokonać na własny koszt wizji lokalnej w terenie, gdzie ma być wykonywana usługa oraz zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do wykonania usługi i prawidłowej wyceny jej wartości. 9. Wykonawca daje gwarancję na wykonane usługi na 12 miesięcy, na piasek - gwarancja zgodna z gwarancją producenta. 10. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za skutki spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem prac. W tym za prawidłową ochronę przeciwpożarową oraz BHP w trakcie wykonywania prac, jak również ponosi wszelkie konsekwencje wynikające z braku nadzoru i zabezpieczenia w tym zakresie. 11. Wykonawca bez zgody WZŻ nie może zlecać wykonywania obowiązków wynikających z wyżej wymienionego zakresu prac osobom trzecim. 12. Wykonawca przedłoży polisę odpowiedzialności cywilnej OC w zakresie prac objętych zamówieniem, najpóźniej w dniu podpisania umowy, na wartość minimum pokrywającą w całości kwotę zamówienia, obowiązującą przez cały okres trwania umowy. 13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w: - Zestawienie kosztów zadania - załącznik nr 2 do SIWZ; - Projekcie umowy wraz z załącznikami do umowy - załącznik nr 6 do SIWZ; Podana ilość jest ilością maksymalną piasku do wybrania. Rzeczywiste ilości zostaną określone w protokole odbioru i na ich podstawie nastąpi rozliczenie przedmiotu umowy. Podana ilość jest ilością maksymalną piasku do wsypania określoną na podstawie zgłoszeń Kierowników Żłobków. Rzeczywiste ilości zostaną określone w protokole odbioru i na ich podstawie nastąpi rozliczenie przedmiotu umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 142110003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 430,00 zł ( czterysta trzydzieści złotych ) w formie zgodniej z art. 45 ust. 6 ustawy PZP, tj.: a) w pieniądzu; b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) w gwarancjach bankowych; d) w gwarancjach ubezpieczeniowych; e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 2. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej, wadium należy wnieść przelewem na konto w Banku PKO BP nr 69 1020 5226 0000 6402 0416 7797 Dowód potwierdzenia złożenia wadium należy załączyć do oferty. Wadium winno być na koncie Zamawiającego nie później niż przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał tak przelew przed upływem składnia ofert. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty ustawową formą wadium zostanie wykluczony z postępowania z mocy art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą (art. 24 ust. 4). Terminowe wniesienie wadium (w każdej z poduszczonych form jego wniesienia) Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych. 3. W przypadku złożenia wadium w formie gwarancji, poręczeń, oryginał dokumentu należy złożyć nie później niż przed upływem terminu składania ofert w Sekretariacie WZŻ. Kopię dokumentu, należy dołączyć do oferty, za wyjątkiem pkt. 4. 4. Jeśli Wykonawca prześle ofertę pocztą przekaże za pośrednictwem kuriera lub innej osoby, winien kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty, natomiast oryginał umieścić w oznaczonej kopercie oryginał dowodu wniesienia wadium . 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zastrzeżeniem pkt. 11. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. UWAGA: W przypadku złożenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument ten winien zawierać klauzulę gwarancji zapłaty wymaganej kwoty wadium po zaistnieniu niżej wymienionych w pkt 10 i 11 okoliczności. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z punktem 5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 10. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, z przyczyn leżących o jego stronie nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw , listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej , lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki , o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 , co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wzz.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach