Przetargi.pl
DOSTAWA PIASKU DLA POTRZEB ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Daleka 19
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8151657 , fax. 074 8153541
 • Data zamieszczenia: 2015-01-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Daleka 19 19
  57-200 Ząbkowice Śląskie, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8151657, fax. 074 8153541
  REGON: 89072384100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdp-zabkowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA PIASKU DLA POTRZEB ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje dostawę piasku płukanego o uziarnieniu 0-2 szacunkowo 7.100 ton dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych sukcesywnie wg bieżących potrzeb zamawiającego w okresie od podpisania umowy do 31.12.2015 r. lub do wysokości kwoty zawartej umowy . Piasek winien być bez zanieczyszczeń organicznych ( humus , trawa , korzenie innych ) , które mogą spowodować uszkodzenie sprzętu. Dostawy piasku wraz z dowozem samochodem samowyładowczym na wskazany plac składowy zamawiającego ( w Ząbkowicach Śląskich , Ziębicach i Lutomierzu ) , szacunkowo 6.600 ton i zapewnienie szacunkowo 500 ton do odbioru przez Zamawiającego transportem własnym . Szczegółowy opis wykonania przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 142110003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zdp-zabkowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach