Przetargi.pl
Dostawa mieszanki piasku z 10% soli dla potrzeb zimowego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego na terenie działań Obwodów Drogowych w Mirosławicach i Sulimowie,w podziale na 2 zadania.

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-440 Wrocław, ul. Kościuszki 131
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. +48 71 72 21 700 , fax. +48 71 72 21 706
 • Data zamieszczenia: 2015-08-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
  ul. Kościuszki 131 131
  50-440 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. +48 71 72 21 700, fax. +48 71 72 21 706
  REGON: 93195012300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.powiatwroclawski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mieszanki piasku z 10% soli dla potrzeb zimowego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego na terenie działań Obwodów Drogowych w Mirosławicach i Sulimowie,w podziale na 2 zadania.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa mieszanki piasku z 10% soli dla potrzeb zimowego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego na terenie działań Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie, w podziale na 2 zadania: Zadanie 1 - Dostawa mieszanki piasku z 10% soli dla potrzeb zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach, w ilości do 1500 MG. Zadanie 2 - Dostawa mieszanki piasku z 10% soli dla potrzeb zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie, w ilości do 2700 MG. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Zadanie 1 - Dostawa mieszanki piasku z 10% soli do Obwodu Drogowego w Mirosławicach-baza Mirosławice ul. Czerńczycka 1, 55-050 Sobótka, w ilości do 1500MG Zadanie 2 - Dostawa mieszanki piasku z 10% soli dla potrzeb Obwodu Drogowego w Sulimowie: baza Sulimów, ul. Kochanowskiego 36, 55-010 Święta Katarzyna, w ilości do 1300MG (ok. 45% zamawianej mieszanki piasku z solą), baza na terenie gminy Długołęka - (Wykonawca zostanie wyłoniony w przetargu na wynajem bazy materiałowo sprzętowej na terenie gminy Długołęka), w ilości do 1400MG (ok. 55% zamawianej mieszanki piasku z solą). 3.Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia: 1)Ustalenia i decyzje dotyczące dostaw, uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 2) Wykonawca po podpisaniu umowy przekaże Zamawiającemu numery telefonów kontaktowych faksów oraz dokonywać będzie na bieżąco ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 3)Wykonawca będzie dostarczał mieszankę piasku z solą sukcesywnie, partiami w zależności od potrzeb Zamawiającego. 4)Poszczególne partie mieszanki piasku z solą zamawiane będą sukcesywnie przez wskazanych w umowie pracowników Obwodów Drogowych. 5)Termin realizacji poszczególnych dostaw - do 24 godzin od telefonicznego zgłoszenia zamówienia na określoną ilość mieszanki piasku z 10% soli oraz na wyznaczone miejsce. 6)Wykonawca musi dostarczyć mieszankę piasku z solą w dni robocze oraz w awaryjnych sytuacjach w soboty i niedziele. Mieszanka musi być dowożona w godzinach pracy Obwodów Drogowych od 7: 00 do 15: 00 w ilości podanej w telefonicznym zamówieniu. 7)Transport mieszanki na wskazane miejsca dostaw zapewni Wykonawca, koszty transportu zawarte zostaną w cenach jednostkowych mieszanki (należy wliczyć w cenę mieszanki). 8)Dostarczany materiał winien być należytej jakości, odpowiadać wymogom normy PN - B 11112; 1996) lub Norm Europejskich (PN-EN 12620; 2008) oraz przydatności w zimowym utrzymaniu dróg. 9)W razie zastrzeżeń Zamawiającego, co do ilości i jakości dostarczonej mieszanki Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia nowej partii materiału prawidłowej ilości, jakości i parametrów w terminie 2 dni.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 142110003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć złożoną ofertę wadium w wysokości: Zadanie 1 - 1.700,00zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych) Zadanie 2 - 3.100,00zł (słownie: trzy tysiące sto złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://powiatwroclawski.ibip.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach