Przetargi.pl
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr2 w Łodzi przy ul.Astronautów 19

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Natalii Gąsiorowskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 93-533 Łódź, ul. Astronautów 19
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 681 49 77 , fax. 42 681 46 88
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Natalii Gąsiorowskiej
  ul. Astronautów 19 19
  93-533 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 681 49 77, fax. 42 681 46 88
  REGON: 00018215900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsp2lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr2 w Łodzi przy ul.Astronautów 19
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr2 w Łodzi przy ul.Astronautów 19
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zsp2lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach