Przetargi.pl
Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Złoczewie, do Szkoły Podstawowej w Stolcu, do Szkoły Podstawowej w Broszkach oraz do Szkoły Podstawowej w Unikowie w ramach realizacji projektu systemowego Nasze lepsze jutro. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych..

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Złoczewie ogłasza przetarg

 • Adres: 98-270 Złoczew, ul. Burzenińska 4/6
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 043 8202230 , fax. 043 8202230
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Złoczewie
  ul. Burzenińska 4/6 4/6
  98-270 Złoczew, woj. łódzkie
  tel. 043 8202230, fax. 043 8202230
  REGON: 73022413100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zloczew.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Złoczewie, do Szkoły Podstawowej w Stolcu, do Szkoły Podstawowej w Broszkach oraz do Szkoły Podstawowej w Unikowie w ramach realizacji projektu systemowego Nasze lepsze jutro. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych..
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest : Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Złoczewie, do Szkoły Podstawowej w Stolcu, do Szkoły Podstawowej w Broszkach oraz do Szkoły Podstawowej w Unikowie w ramach realizacji projektu systemowego Nasze lepsze jutro. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 4 SIWZ. Szkoła doposaża swoją bazę dydaktyczną w pomoce dydaktyczne wynikające z procesu indywidualizacji oraz w sprzęt specjalistyczny ( np: pakiety do diagnozowania i koordynowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych takich jak : wady wymowy , dyslekcja , wady postawy , zaburzenia koordynacji ruchowej ). Planowane elementy doposażenia szkoły odpowiadają rozpoznanym potrzebom i zaplanowanym zajęciom dodatkowym..
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391621006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zloczew.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach