Przetargi.pl
Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Serock w 2011 roku.

Miasto i Gmina Serock ogłasza przetarg

 • Adres: 05-140 Serock, Rynek 21
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7828805 , fax. 022 7827499
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Serock
  Rynek 21 21
  05-140 Serock, woj. mazowieckie
  tel. 022 7828805, fax. 022 7827499
  REGON: 01557011900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.serock.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Serock w 2011 roku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Materiały dostarczane przez konserwatora w ramach umowy: 1. Źródła światła; 2. Elementy oprawy: - Stateczniki; - Tyrystorowe układy zapłonowe; - Klosze 3. Elementy sterowania oświetleniem umieszczone w skrzyni SON: - Wkładki, główki i gniazda bezpiecznikowe; - Styczniki; - Przekaźniki zmierzchowe oraz fotoelementy; - Wyłączniki; 4. Elementy linii napowietrznych: - Izolatory; - Ochronniki przepięć; - Gniazda i wkładki bezpiecznikowe; 5. Elementy linii kablowych: - Tabliczki bezpiecznikowe; - Gniazda, wkładki oraz główki bezpiecznikowe; - Drzwiczki- pokrywy wnęki bezpiecznikowej. Czynności konserwacyjne w ramach umowy: 1. zapewnienie świecenia wszystkich opraw oświetleniowych w obwodach sterowanych zegarami przy oświetleniu załączonym w okresie od zachodu do wschodu słońca: - latarnie powinny zapalać się 10 min. po zachodzie słońca i gasnąć 10 min. przed wschodem słońca w następujących ciągach oświetleniowych: 1. Serock - ul. Warszawska, Pułtuska w granicach miasta, 2. Serock - ul. Nasielska w granicach miasta, 3. Serock - ul. Wyzwolenia, 4. Serock - ul. 11. Listopada, Kościuszki, Rynek, 5. Serock - ul. Zakroczymska w granicach miasta, 6. Łacha - ul. Mazowiecka, 7. Łacha, Gąsiorowo - ul. Łąkowa, Grunwaldzka, 8. Nowa Wieś, Kania Nowa, Kania Polska - ul. Łąkowa, 9. Jadwisin - ul. Szkolna i ul. Szaniawskiego, 10. Stasi Las - ul. Główna, 11. Borowa Góra, Ludwinowo Zegrzyńskie - ul. Nasielska, 12. Droga powiatowa 1802: Zegrze - Dębe oraz przez wieś Dębe, 13. Droga powiatowa 1803: Jachranka - Wola Kiełpińska, 14. Karolino - droga powiatowa od ulicy Nasielskiej do drogi krajowej 61, oraz droga gminna od skrzyżowania z drogą powiatową do ul. Długiej w Stasim Lesie, 15. Marynino - Karolino, ul. Nasielska, 16. Marynino - od drogi krajowej 62 do ulicy Nasielskiej. - na pozostałych liniach oświetlenia zegary należy wyregulować tak, aby oświetlenie uliczne zapalało się 20 minut po zachodzie słońca i gasło 20 minut przed wschodem słońca. Przy oświetleniu północnym oświetlenie powinno być wygaszane w godz. 23:30-4:30. Należy zsynchronizować wszystkie zegary na terenie Miasta i Gminy Serock podlegające regulacji z dokładnością do 0,5 min. 2. utrzymanie metalowych części urządzeń bez śladów korozji (wysięgniki, skrzynki SON, drzwiczki do wnęk w słupach oświetleniowych); 3. wymiana niesprawnych i uszkodzonych elementów opraw ulicznych; 4. wymiana w przypadku uszkodzenia wkładek topikowych, gniazd bezpieczników słupowych, tabliczek bezpiecznikowych w słupach oświetleniowych; 5. wymiana uszkodzonych elementów w skrzynkach SON: - gniazd, wkładek topikowych oraz główek bezpiecznikowych; - przekaźników zmierzchowych oraz fotoelementów; - styczników; 6. regulacja zegarów oraz czułości przekaźników zmierzchowych; 7. wyszukiwanie i usuwanie zwarć w elementach linii oświetlenia (z wyjątkiem koniecznej wymiany przewodów i kompletnych opraw); 8. pionowanie pochylonych słupów oraz regulacja zwisów przewodów; 9. wycinka gałęzi pod linią napowietrzną oraz w otoczeniu opraw; 10. wykonywanie przełączeń w istniejących liniach oświetlenia na polecenie Zamawiającego; 11. zabezpieczenie uszkodzonych w wypadku zdarzeń losowych (np. wypadków drogowych) elementów linii do czasu wykonania naprawy; 12. wykonanie raz w roku okresowych pomiarów: izolacji elementów linii, ochrony przeciwporażeniowej. Pomiary wykonywane będą sukcesywnie wg zatwierdzonego harmonogramu. Protokoły pomiarów wykonanych w danym miesiącu muszą być dostarczone do Referatu Inwestycji do końca tego miesiąca; 13. wykonywanie oględzin stanu linii i elementów oświetlenia, skrzynek sterujących zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz wypełnienie protokołów oględzin Zakres, o którym mowa powyżej dotyczy linii oświetlenia drogowego nie będących na gwarancji. W przypadku linii podlegających gwarancji, w ramach konserwacji należy wykonywać czynności wymienione w pkt. 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 i 13 wymienionych powyżej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 502321001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 000 zł (słownie: trzy tysiące zł) 2) Wadium można wnieść w następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancji bankowej, - gwarancji ubezpieczeniowej, - poręczeniu udzielanym przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U Nr 109, poz. 1158 z późn. zm). Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na niżej podany rachunek: DnB NORD POLSKA SA 53 1370 1066 0000 1804 4036 5200 3) Wadium należy wnieść zgodnie z art. 45 ust. 3 - ustawy - Prawo zamówień publicznych, tzn. przed upływem terminu składania ofert. Definicja ta oznacza, że przed upływem terminu składania ofert, oznaczona kwota powinna znaleźć się na rachunku bankowym wskazanym przez zamawiającego lub powinno nastąpić ustanowienie zabezpieczenia w drodze określonej czynności prawnej, np. gwarancji ubezpieczeniowej. Oznacza, to, że w przypadku wpłaty przelewem, dyspozycję należy złożyć z takim wyprzedzeniem, aby w dniu składania ofert wpłata znalazła się na wskazanym koncie natomiast gwarancja ubezpieczeniowa i inne dokumenty tego typu powinny obowiązywać równo z dniem składania ofert. 4) Wadium zostanie zwrócone wykonawcy w terminie i na warunkach określonych w art. 46 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.serock.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach