Przetargi.pl
Świadczenie usługi pocztowo-kurierskiej w obrocie krajowym i zagranicznym - przesyłki powyżej 50 gram.

Agencja Rynku Rolnego ogłasza przetarg

 • Adres: 00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6617347 , fax. 022 6617535
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Rynku Rolnego
  ul. Nowy Świat 6/12 6/12
  00-400 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6617347, fax. 022 6617535
  REGON: 00622243400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.arr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi pocztowo-kurierskiej w obrocie krajowym i zagranicznym - przesyłki powyżej 50 gram.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. CPV: 64.10.00.00-7 (Usługi pocztowe i kurierskie). 2. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek listowych i paczek w obrocie krajowym i zagranicznym o wadze powyżej 50 gram wraz z usługą odbioru z siedziby Zamawiającego. 3. Wykaz rodzajów przesyłek określa załącznik nr 1 do Istotnych postanowień umowy (IPU). 4. Usługa obejmuje cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej, Europę (łącznie z Cyprem, całą Rosją i Izraelem). 5. W sytuacjach nagłych Zamawiający zastrzega sobie sporadyczne nadanie przesyłek do krajów trzecich nie wyszczególnionych w załączniku nr 1 do IPU. 6. Obsługa realizowana będzie przez Wykonawcę na rzecz Centrali ARR oraz Oddziałów Terenowych ARR, zgodnie ze specyfikacją usług określoną w załączniku nr 1 do IPU oraz danymi teleadresowymi stanowiącymi załącznik nr 2 do IPU.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 641000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od każdego wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych) przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.arr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach