Przetargi.pl
Przetarg na sukcesywną dostawę 60 000 l oleju opałowego lekkiego do kotłowni w budynku Stacji Geobotanicznej Uniwersytetu Warszawskiego w Białowieży, przetarg nieograniczony Nr WB/37/ 12/10

Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii ogłasza przetarg

 • Adres: 02-096 Warszawa, ul. Miecznikowa 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5541107 , fax. 022 5541102
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii
  ul. Miecznikowa 1 1
  02-096 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5541107, fax. 022 5541102
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.biol.uw.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg na sukcesywną dostawę 60 000 l oleju opałowego lekkiego do kotłowni w budynku Stacji Geobotanicznej Uniwersytetu Warszawskiego w Białowieży, przetarg nieograniczony Nr WB/37/ 12/10
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa 60 000l oleju opałowego lekkiego do kotłowni w Stacji Geobotanicznej w Białowieży o parametrach technicznych zawartych w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091351005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości: 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych 00/100). 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia zostanie wykluczony Wykonawca, który nie wniesie wadium. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do składanej oferty. 3. Wadium może być wniesione w następujących formach: 3.1. pieniądzu, 3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3.3. gwarancjach bankowych, 3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wnosi się wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Nie jest dopuszczalna bezpośrednia wpłata kwoty wadium np. w kasie Zamawiającego lub banku. Zaleca się potwierdzenie kopii przelewu - za zgodność z oryginałem - zgodnie z zapisem art. 10 § 1 ust. 8 niniejszej SIWZ. 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego nr: 12 1160 2202 0000 0000 6084 9173 z podaniem aktualnego numeru przetargu (na przelewach nr rachunku należy pisać w sposób ciągły - bez spacji). 7. Wadium wniesione przelewem na konto UW uznane będzie za wniesione w terminie jeżeli przed terminem składania ofert konto Zamawiającego będzie uznane kwotą wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.biol.uw.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach