Przetargi.pl
Dostawa żywności do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rusinowie

Urząd Gminy Rusinów ogłasza przetarg

 • Adres: 26-411 Rusinów, ul. Żeromskiego 4
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-48 6727022 , fax. 0-48 6727023
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Rusinów
  ul. Żeromskiego 4 4
  26-411 Rusinów, woj. mazowieckie
  tel. 0-48 6727022, fax. 0-48 6727023
  REGON: 00054534300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rusinow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa żywności do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rusinowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywna dostawa żywności do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rusinowie zgodnie z arkuszem kalkulacyjnym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 150000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagania dotyczące wadium: nie jest wymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://rusinow.bip.org.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach