Przetargi.pl
Dostawa gazów medycznych dla SPZZOZ w Przasnyszu

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 06-300 Przasnysz, ul. Sadowa 9
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 029 7534316 , fax. 029 7534380
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
  ul. Sadowa 9 9
  06-300 Przasnysz, woj. mazowieckie
  tel. 029 7534316, fax. 029 7534380
  REGON: 00030248000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.przasnysz.prv.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa gazów medycznych dla SPZZOZ w Przasnyszu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są: 1. Dostawy gazów sukcesywnie w ilościach każdorazowo wcześniej uzgodnionych z Zamawiającym na podstawie zamówień składanych telefonicznie, 2. Dzierżawa butli, 3. Montaż i dzierżawa zbiornika kriogenicznego wraz z kompletnym osprzętem, 4. Konserwacja i przeglądy zbiornika kriogenicznego na koszt Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 241115000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wysokość wadium wynosi 1.500,00 zł Wpłaty wadium należy dokonać przed terminem ustalonym dla składania ofert nie później niż do dnia 20.12.2010 do godz. 10.00 na konto SP ZZOZ w Przasnyszu PKO BP SA. Oddział Centrum w Ostrołęce 41102038020000190200108746 z dopiskiem na przelewie WADIUM i oznaczyć DOSTAWY GAZÓW MEDYCZNYCH Wadium może być również wnoszone w formach opisanych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.przasnysz.prv.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach