Przetargi.pl
III etap remontu sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 79 w Gdańsku, ul. Kołobrzeska 49

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska ogłasza przetarg

 • Adres: 80-126 Gdańsk, ul. Piekarnicza 16
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 3205100 , fax. 058 3205105
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
  ul. Piekarnicza 16 16
  80-126 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 3205100, fax. 058 3205105
  REGON: 00016837200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.drmg.gdansk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  III etap remontu sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 79 w Gdańsku, ul. Kołobrzeska 49
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres rzeczowy obejmuje : roboty budowlane, sanitarne i elektryczne wynikające z wykonania remontu pomieszczeń sanitarnych na I i II piętrze szkoły o pow. ok. - 105 m2 zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W prowadzonym postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy. Zamawiający uzna, że powyższe warunki zostały spełnione, jeżeli wykonawca: a) osiągnął łącznie w ostatnich dwóch latach obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-za ten okres,obrót ogółem w wysokości co najmniej 1 000 000 zł b) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia ,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, co najmniej 3 roboty budowlane w zakresie dot. budowy lub remontu sanitariatów o wartości jednostkowej równej lub większej od 100 000 zł brutto c) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podst. art.24 ust.1 i 2 ustawy . d) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł; Ocena spełnienia tych warunków zostanie dokonana na podstawie oceny załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawcy powinni dołączyć do oferty: 7.1. podpisane oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy oraz pozostałe oświadczenia zawarte w załączniku nr 1 do oferty. 7.2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert . 7.3. oświadczenie o wysokości obrotu ogółem za okres ostatnich dwóch lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -za ten okres 7.4. wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie robót dot. budowy lub remontu sanitariatów w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z pkt 6 b warunków udziału w postępowaniu (w tym celu należy wypełnić zał. nr 5 do wzoru oferty oraz dołączyć dokumenty potwierdzające wykonanie robót z należytą starannością). Dokumenty powinny być wystawione przez inwestora (zamawiającego), lub generalnego wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.drmg.gdansk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach