Przetargi.pl
Dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Stężyca w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół ogłasza przetarg

 • Adres: 83-322 Stężyca, ul.Jana III Sobieskiego 15/a
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-58 684-33-05 , fax. 0-58 684-33-05
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
  ul.Jana III Sobieskiego 15/a 15/a
  83-322 Stężyca, woj. pomorskie
  tel. 0-58 684-33-05, fax. 0-58 684-33-05
  REGON: 19015136100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.gminastezyca.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Stężyca w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. REJON STĘŻYCA - autobus o liczbie min. 55 II. REJON SZYMBARK - autobus o liczbie min. 50 III. REJON NOWE CZAPLE- autobus o liczbie miejsc min. 50 IV. REJON KAMIENICA SZLACHECKA - autobus o liczbie min. 55
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.gminastezyca.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach