Przetargi.pl
TRANSPORT UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KOLBUDY DO SZKÓŁ

Gmina Kolbudy ogłasza przetarg

 • Adres: 83-050 Kolbudy, ul. Staromłyńska 1
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 6910521 , fax. 058 6910517
 • Data zamieszczenia: 2016-07-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kolbudy
  ul. Staromłyńska 1 1
  83-050 Kolbudy, woj. pomorskie
  tel. 058 6910521, fax. 058 6910517
  REGON: 19167498300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kolbudy.gd.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  TRANSPORT UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KOLBUDY DO SZKÓŁ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje usługę związaną z realizacją obowiązku określonego w art. 14 a ust. 4 i art. 17 ust. 3a pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.) polegającą na dowożeniu niepełnosprawnych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kolbudy najkrótszą trasą z domu do szkoły i z powrotem wraz z zapewnieniem im opieki w czasie dowożenia własnymi środkami transportowymi Wykonawcy. Przewozy będą realizowane w roku szkolnym 2016-2017 oraz w roku szkolnym 2017-2018 w dni nauki szkolnej zgodnie z kalendarzem roku szkolnego, ogłaszanym corocznie przez Ministra Edukacji Narodowej. Dowozem objęte będą dzieci i młodzież niepełnosprawna (w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich) uczęszczająca do szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych w tym do szkół specjalnych i ośrodków szkolno - wychowawczych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, wniósł wadium w wysokości 13.000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności faktur
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kolbudy.gd.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach