Przetargi.pl
ORGANIZACJA TRANSPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ Z MIEJSCA ZAMIESZKANIA DO SZKÓŁ I PLACÓWEK KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI W CZASIE PRZEWOZU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Gmina Pruszcz Gdański ogłasza przetarg

 • Adres: 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Wojska Polskiego 30
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-58 692 94 21, 692 94 00 , fax. 0-58 682 27 14
 • Data zamieszczenia: 2016-07-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pruszcz Gdański
  ul. Wojska Polskiego 30 30
  83-000 Pruszcz Gdański, woj. pomorskie
  tel. 0-58 692 94 21, 692 94 00, fax. 0-58 682 27 14
  REGON: 00053713100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pruszczgdanski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ORGANIZACJA TRANSPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ Z MIEJSCA ZAMIESZKANIA DO SZKÓŁ I PLACÓWEK KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI W CZASIE PRZEWOZU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie transportu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (w tym osoby na wózkach inwalidzkich) z miejsca zamieszkania do szkół i placówek kształcenia specjalistycznego oraz ich odwożenia do miejsc zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2016/2017. 2. Liczba osób, trasy dowozu, ich długość oraz ilość wykonywanych kursów dziennie określone zostały w załączniku nr 1 do SIWZ. 3. Przewozy odbywać się będą zgodnie z planem zajęć szkolnych we wszystkie dni nauki szkolnej w okresie od 01.09.2016r do 30.06.2017r za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od zajęć, przerw świątecznych, ferii zimowych oraz dni 02.05.2017r i 16.06.2017r. 4. Wykonawca usługi ma zapewnić punktualny, bezpieczny i bezawaryjny przewóz dzieci niepełnosprawnych. Przed przystąpieniem do realizacji usługi Wykonawca ustali optymalny rozkład jazdy dla poszczególnych kursów mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania dziecka w podróży oraz z uwzględnieniem następujących założeń: 1) dzieci powinny być dowiezione do szkoły, w takim czasie, aby mogły punktualnie rozpocząć zajęcia lekcyjne zgodnie z obowiązującym je szczegółowym rozkładem zajęć, 2) po zakończeniu zajęć lekcyjnych odebrane ze szkoły bez zbędnego oczekiwania, 3) szczegółowe godziny kursów Wykonawca ustali z rodzicami (opiekunami prawnymi) uczniów na podstawie szczegółowego rozkładu zajęć i przekaże go koordynatorowi ze strony Zamawiającego. Rozkład ten w zależności do występujących potrzeb może ulegać korektom w ciągu roku szkolnego. 5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił kierowców i opiekunów w liczbie niezbędnej do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia (przynajmniej jeden opiekun na jeden środek transportu). Zakres obowiązków opiekuna określa załącznik nr 2 do SIWZ. 6. Zamawiający wymaga, aby każda osoba pełniąca funkcję opiekuna odbyła kurs/szkolenie w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej. 7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił, sprawne, dopuszczone do ruchu, odpowiednio oznakowane środki transportu przystosowane do jednoczesnego przewozu osób niepełnosprawnych, w ilościach niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, spełniające warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2015 r, poz. 305) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (Dz. U. z 2014 r, poz. 1522). Minimalny poziom wymaganych parametrów pojazdów, którymi świadczone będą usługi: 1) rok produkcji - 2005 lub późniejszy, 2) możliwość przewożenia osób niepełnosprawnych na wózkach, 3) wyposażenie w pasy bezpieczeństwa 3 punktowe lub biodrowe, 4) fotele wyposażone w zagłówki, 5) minimalna liczba drzwi - 4, 6) wyposażenie w najazdy lub windę z tyłu pojazdu, pozwalające na bezpieczne transportowanie osób na wózkach inwalidzkich, 7) środki transportu muszą posiadać aktualne dowody rejestracyjne oraz polisy ubezpieczenia OC i NNW. 8. Zamawiający zastrzega, że liczba przewożonych osób, rozkłady zajęć, trasy dowozu, ich długość oraz ilość wykonywanych kursów dziennie mogą ulec zmianie w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 10 000 zł (słownie dziesięć tysięcy złotych),

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności faktury
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pruszczgdanski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach