Przetargi.pl
Dowożenie oraz odwożenie dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Wejherowa do placówek oświatowych, we wszystkie dni nauki szkolnej od dnia 01.09.2016 r. do 31.12.2016 r.

Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Wejherowie ogłasza przetarg

 • Adres: 84-200 Wejherowo, ul. 12 Marca 195
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 736 66 00 , fax. 58 738 66 19
 • Data zamieszczenia: 2016-07-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Wejherowie
  ul. 12 Marca 195 195
  84-200 Wejherowo, woj. pomorskie
  tel. 58 736 66 00, fax. 58 738 66 19
  REGON: 19125014800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzopo.wejherowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowożenie oraz odwożenie dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Wejherowa do placówek oświatowych, we wszystkie dni nauki szkolnej od dnia 01.09.2016 r. do 31.12.2016 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Wejherowa z domu do placówek oświatowych i z placówek oświatowych do domu w nieprzekraczalnym terminie od dnia 01.09.2016 roku do 31.12.2016 roku, które realizują obowiązek szkolny, obowiązek nauki lub obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w placówkach oświatowych. 2. Dzieci niepełnosprawne mają być dowożone zgodnie z planem zajęć szkolnych we wszystkie dni nauki szkolnej wynikające z kalendarza roku szkolnego 2016/2017 tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem przerw świątecznych i dni ustawowo wolnych, najkrótszą trasą z domu do placówki oświatowej i po skończonych zajęciach lekcyjnych z placówki oświatowej do domu. Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2016/2017 dni szkolnych będzie 79 tj.: we wrześniu - 22 dni, w październiku - 21 dni, w listopadzie - 20 dni, w grudniu - 16 dni, a dla dzieci dowożonych do przedszkola 84 tj.: we wrześniu - 22 dni, w październiku - 21 dni, w listopadzie - 20 dni, w grudniu - 21 dni. 3. Wymaga się, aby przewóz dzieci niepełnosprawnych był realizowany pod opieką opiekuna, którym może być rodzic, opiekun prawny lub inna osoba upoważniona przez rodziców, jak również osoba zatrudniona przez Zamawiającego jako opiekun. Opieka nad dziećmi powinna być sprawowana przez cały czas przewozu tj. od miejsca zamieszkania dziecka do szkoły i ze szkoły do miejsca zamieszkania. 4. Wykonawca usługi ma zapewnić punktualny i bezpieczny przewóz dzieci niepełnosprawnych. Przed przystąpieniem do realizacji usługi Wykonawca ustali optymalny rozkład jazdy dla poszczególnych kursów mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania dziecka w podróży oraz z uwzględnieniem następujących założeń: a) dzieci powinny być dowiezione do placówki oświatowej, w takim czasie, aby mogły punktualnie rozpocząć zajęcia lekcyjne zgodnie z obowiązującym je szkolnym planem nauczania, b) po zakończeniu zajęć lekcyjnych dzieci powinny być odebrane z placówki oświatowej bez zbędnego oczekiwania, c) szczegółowe godziny kursów Wykonawca ustali z rodzicami (opiekunami prawnymi) dzieci i Miejskim Zespołem Obsługi Placówek Oświatowych w Wejherowie na podstawie tygodniowego planu lekcji. Rozkład ten w zależności do występujących potrzeb może ulegać korektom w ciągu roku szkolnego. 5. Zamawiający w momencie wszczęcia procedury przetargowej na podstawie roku szkolnego 2016/2017 zakwalifikował do przewozu 6 dzieci niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich i 55 dzieci niepełnosprawnych poruszających się samodzielnie. Wykaz zawierający adresy zamieszkania dzieci i adresy placówek oświatowych stanowiący załącznik Nr 8 SIWZ służy wyłącznie do ustalenia tras i obliczenia dziennych kilometrów umożliwiając określenie przez Wykonawcę ceny za realizację przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi posiadać dobrą znajomość topografii miasta Wejherowa i pobliskich miejscowości, do których będą dowożone dzieci, aby ustalić optymalnie najkrótszą trasę. 6. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany adresu zamieszkania dzieci, zmiany adresu placówki oświatowej oraz zmiany tras przejazdu w czasie trwania umowy. 7. OPCJA: Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Prawa zamówień publicznych Zamawiający przewiduje prawo opcji. Zamawiający w ramach prawa opcji przewiduje zwiększenie liczby przewożonych dzieci w trakcie realizacji umowy o maksymalnie 10 osób przy założeniu długości średniej dziennej długości trasy przewozu 1 dziecka: 10 km. Zlecenie wykonywania dodatkowych przewozów dzieci zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego w tym także od zabezpieczenia środków w budżecie Zamawiającego. O konieczności wykonania opcji Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie. Oznacza to, że Zamawiający może zrezygnować z całości lub z części przewozów dodatkowych dzieci (prawo opcji). 8. Dzieci poruszające się na wózkach inwalidzkich pozostają na nich również w czasie przewozu bądź mogą jechać na fotelu samochodu po przesadzeniu z wózka. Pojazd, którym dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca musi być wyposażony w rampę lub windę umożliwiającą załadunek i rozładunek wózka wraz z pasażerem oraz zapewnić bezpieczeństwo dzieciom w czasie podróży. Natomiast siedzenia pasażerów muszą być wyposażone w pasy bezpieczeństwa i wysokie oparcia lub oparcia z zagłówkami. Pojazd ten musi zapewnić opiekunowi swobodny dostęp do każdego dziecka w czasie jazdy. 9. Z powodów organizacyjno-ekonomicznych Zamawiający zaleca wykonanie przedmiotu zamówienia przy minimalizacji kosztów, czyli zakłada łączenie kursów przy dowozie dzieci do placówek oświatowych jak również w drodze powrotnej. 10. Kierowcy prowadzący pojazdy muszą posiadać odporność psychiczną na nietypowe, często głośne zachowania dzieci oraz prowadzić pojazd w sposób łagodny by nie powodować u dzieci choroby lokomocyjnej. 11. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z wypadków lub wszelkiego rodzaju zdarzeń wynikłych w czasie wykonywania przewozów spowodowane przez Wykonawcę. 12. Pojazdy samochodowe, które będą używane do realizacji zamówienia muszą posiadać ubezpieczenie OC i NNW, oraz aktualne badania techniczne dopuszczające pojazd do ruchu. 13. Wykonawca zamówienie musi realizować zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.1414 z zm.) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2012 r. poz.1137 z zm.)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Skrócenie czasu na podstawienie pojazdu zastępczego w przypadku sytuacji awaryjnej
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzopo.wejherwo.pl/bip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach